Skip to main content
Log in

How do Turkish nursing students plan their career after the graduation?: a questionnaire survey

 • Published:
Asia Pacific Education Review Aims and scope Submit manuscript

Abstract

This research was planned as a cross-sectional and descriptive study for the purpose of determining nursing students’ expectations from a workplace and what department, area, and positions they want to work in after graduation. The research population was comprised of the four university-based schools of nursing in Ankara province. The sample was comprised of 447 nursing students. A questionnaire developed by the researchers in light of information in the literature was used for data collection and had three sections including the participants’ demographic characteristics, questions asking about where they wanted to work and expectations from the workplace where they want to work. The overwhelming majority of the students wanted to work as an academician at the university or in management at a hospital. The highest percentage of students wanted to work in pediatrics and the operating room, and the lowest percentage wanted to work in psychiatric nursing, geriatrics and care for the handicapped. The primary expectations students had from the workplaces where they wanted to work after graduation been an orientation to the workplace and educational opportunities, opportunities for promotion and job satisfaction. Explaining to students that the most significant need in the nursing profession is the shortage of nurses responsible for direct patient care may prevent them from developing wrong expectations and goals in their career planning.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

 • Adams, A., & Bond, S. (2000). Hospital nurses’ job satisfaction, individual and organizational characteristics. Journal of Advanced Nursing, 32(3), 536–543.

  Google Scholar 

 • Aştı, N. (1990). The relationship between faculty and student in nursing education. Nursing Bulletin, 4(17), 51–55.

  Google Scholar 

 • Barutçugil, I. (2002). Kadın Yönetici (Women Manager). Birinci Baskı, İstanbul: Kariyer Yayınları.

  Google Scholar 

 • Bayık, A. (1997). Öğrencilerin hemşire eğitimcilerde etkili eğiticilik niteliklerini değerlendirme üzerine bir çalışma (A study of students’ evaluation of educational qualities influential in nurse educators), 3. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı (pp. 47–58). İstanbul, sayfa.

 • Bayık, A., Erefe, I., Özsoy, S. a., & Uysal, A. (2002). Kadın mesleği olarak hemşireliğin son yüzyıldaki gelişimi (Development of nursing in the last century as a women’s profession). Hemşirelik Forumu Dergisi, 5(6), 16–26.

  Google Scholar 

 • Buchan, J. (2007). International recruitment of nurses: Policy and practice in the United Kingdom. Health Services Research, 42(3), 1321–1335.

  Article  Google Scholar 

 • Çam, O. (1997). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Konusundaki Görüşleri (University Nursing Students’ Opinions about Psychiatric Nursing), 3. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı (pp. 162–169). İstanbul, sayfa.

 • Chan, E., & Morrison, P. (2000). Factors influencing the retention and turnover intentions of registered nurses in a Singapore Hospital. Nursing and Health Sciences, 2, 113–121.

  Article  Google Scholar 

 • Cohen, J. (2006). The aging nursing workforce: how to retain experienced nurses. Journal of Healthcare Management, 51(4), 233–245.

  Google Scholar 

 • Doğramacı, E. (1992). Türkiye’de kadının dünü ve bugünü (Women yesterday and today in Turkey), Türkiye İş bankası Kültür Yayınları, Ankara.

 • Donner, G. J., & Wheeler, M. M. (2001). Career planning and development for nurses: The time has come. International Nursing Review, 48, 79–85.

  Article  Google Scholar 

 • Duffield, C., & O’Brien-Pallas, L. (2003). The causes and consequences of nursing shortages: A helicopter view of the research. Australian Health Review, 26, 186–193.

  Google Scholar 

 • Erdemir, F. (1998). Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi (Nurses’ roles and duties and nursing education’s philosophy). Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu dergisi, 2(1), 59–63.

  Google Scholar 

 • Erdoğan, S. (1998). 2000’lere doğru hemşirelik (Nursing in the 2000’s). Hemşirelik Forumu, 1(2), 88–90.

  Google Scholar 

 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (Organizational Behavior and Management Psychology), 8. Baskı, Beta Basım Yayın (Beta Publishing), İstanbul.

 • Ersoy, G. (1999). Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi (Examination of Nurses’ Intent to Leave from Jobs at Inpatient Workplaces and the Factors Influencing This). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

  Google Scholar 

 • Esin, N., & Bulduk, S. (2004). İş yeri sağlığı geliştirme programları: İş sağlığı hemşireliği uygulamaları (Occupational health development programs: Occupational nursing practices). Hemşirelik Dergisi, 13(53), 39–50.

  Google Scholar 

 • Happell, B. (1999). When I grow up I want to be a …? Undergraduate student nurses want to work after graduation. Journal of Advanced Nursing, 29(2), 499–505.

  Article  Google Scholar 

 • Holtom, B. C., & O’Neill, B. S. (2004). Job embededness: A theoretical foundation for developing a comprehensive nurse retention plan. Journal of Nursing Administration, 34(5), 216–227.

  Google Scholar 

 • İnanç, N., & Üstünöz, A. (1998). Kadın, Güç ve Hemşirelik (Women, Power and Nursing). Hemşirelik Forumu, 1(2), 65–70.

  Google Scholar 

 • Karadağ, G., Sertbaş, G., Güner, I. C., Taşdemir, H. S., & Özdemir, N. (2002). Hemşirelerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri ile bunları etkileyen bazı değişkenlerin incelenmesi (Examination of nurses’ job satisfaction, burnout levels, some factors influencing these) (2002). Hemşirelik Forumu Dergisi, 5(6), 8–15.

  Google Scholar 

 • Karadakovan, A. (1997). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin mesleğin toplumdaki statüsü ve hemşireliğe erkek öğrenci alınmasına ilişkin görüşleri (The professional status of Ege University nursing students in society and their opinions about receiving male students into nursing), 3. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı (pp. 376–383). İstanbul.

 • Karanisoğlu, H. (1999). Sağlık İçin Toplumla Uzlaşma ve ICN Teması. Nursing Bulletin, 11, 42–46.

  Google Scholar 

 • Kavla, I. (1998). Hemşirelerde iş doyumu ile tükenmişlik ilişkisi (Relationship between job satisfaction and burnout in nursing), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İzmir.

 • Kaynak, T., Adal, Z., Atay, İ., Uyargil, C., Sadullah, Ö., Acar, AC., Özçelik, O., Dündar, G., Uluhan, R. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management), Anadolu Üniversitesi Yayınları No:968, Eskişehir.

 • Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği (Business Administration), Beta Basım Yayın (Beta Publishing), 6. Baskı, İstanbul.

 • Kunaviktikul, W., Nuntasupawat, R., Srisuphan, W., & Booth, R. Z. (2000). Relationships among conflict, conflict management, job satisfaction, intent to stay, and turnover of Professional nurses in Thailand. Nursing and Health Sciences, 2, 9–16.

  Google Scholar 

 • Kuzulu, K., & Koçak, F. (1997). Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin mesleğe yönelmelerini etkileyen faktörler ve değerler sistemleri (Factors affecting Hacettepe University Nursing School 1st year students’ being directed to the profession and their value systems), 3. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı (pp. 120–129). İstanbul, sayfa.

 • Larrabee, J. H., Janney, M. A., Ostrow, C. L., Withrow, M. L., Hobbs, G. R., & Burant, C. (2003). Predicting registered nurse job satisfaction and intent to leave. Journal of Nursing Administration, 33(5), 271–283.

  Article  Google Scholar 

 • Mccarthy, G., Tyrrell, M. P., & Lehane, E. (2007). Intention to ‘leave’ or ‘stay’ in nursing. Journal of Nursing Management, 15, 248–255.

  Article  Google Scholar 

 • Özcan, A., Nural, N., Beşer, A., Akkaş, A. (1997). Farklı öğretim düzeyindeki öğrencilerin hemşirelik anlayışı ve mesleği seçme nedenleri (Understanding of nursing and reasons for choosing the profession of students at different educational levels), 3. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı (pp. 85–93). İstanbul.

 • Pallas, O. L., Duffield, C., & Hayes, L. (2006). Do we really understand how to retain nurses? Journal of Nursing Management, 14, 262–270.

  Article  Google Scholar 

 • Parker, J. (2005). Nursing identity and difference. Nursing Inquiry, 12(2), 65.

  Google Scholar 

 • Pektekin, Ç. (1998). Vazgeçilmez Sağlık Elemanı Olarak Hemşire. 2000’li Yıllarda Hemşirelik Özel Sayısı. Hemşirelik Formu, 1(2), 4–9.

  Google Scholar 

 • Potter, A., & Perry, A. G. (1995). Basic nursing: Theory and practice (3rd ed., pp. 3–5). Mosby Co: St Louis.

  Google Scholar 

 • Roberts, B. J., Jones, C., & Lynn, M. (2004). Job satisfaction of new baccalaureate nurses. Journal of Nursing Administration, 34(9), 428–435.

  Article  Google Scholar 

 • Sezgin, A., Yalınkılıç, G. (1997). Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin okula gelmeden önce hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi düzeylerinin okuldaki başarılarıyla ilişkisi (Relationship between Cumhuriyet University Nursing Students’ level of knowledge about the nursing profession before coming to the school and their academic achievement), 3. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı (pp. 130–140). İstanbul, sayfa.

 • Stevens, J. A., & Dulhunty G. M. (1992). New South Wales nursing students’ attitudes towards a career in mental health. Proceedings, Australian College of mental health nurses, 18th Annual Convention, October, Ballarat.

 • Thacker, K. (2005). Academic-community partnerships: Opening the doors to a nursing career. Journal of transcultural nursing, 16(57), 57–63.

  Article  Google Scholar 

 • Tourangeau, A. E., Cranley, L. A. (2006). Nurse intention to remain employed: Understanding and strengthening determinants. Journal of Advanced Nursing 55(4).

 • Velioğlu, P., Oktay, S. (1995). Sağlık Kurumları Yönetimi (Health Facility Management), Anadolu Üniversitesi Yayınları No:715, Eskişehir.

 • Vural, G., Eroğlu, K., Kavuncubaşı, Ş. (1999). Hemşirelikte Önderlik Davranışı ve İş doyumu (Leadership Behavior and Job Satisfaction in Nursing). Modern Hastane Yönetimi 3(3).

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ayla Keçeci.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Yildirim, D., Keçeci, A. & Bulduk, S. How do Turkish nursing students plan their career after the graduation?: a questionnaire survey. Asia Pacific Educ. Rev. 12, 373–380 (2011). https://doi.org/10.1007/s12564-010-9133-x

Download citation

 • Received:

 • Revised:

 • Accepted:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12564-010-9133-x

Keywords

Navigation