Zorg en Financiering

, Volume 10, Issue 9, pp 72–72 | Cite as

CVZ: PGB’ers houden tien procent budget over

  • Bohn Stafleu van Loghum
Financiering Persoonsgebonden budget

Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) houden gemiddeld tien procent van hun budget over. Dat komt neer op circa 236 miljoen euro en stroomt terug naar de zorgkas. Dat blijkt uit een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations