Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 5, pp 178–179 | Cite as

Kunst en positieve gezondheid: een kennissynthese

Spectrum

Literatuur

  1. 1.
    Campen C van, Rosenboom W, Grinsven S van, et al. Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsonderzoek van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Zwolle: Windesheim; 2017.Google Scholar
  2. 2.
    Huber M, Vliet M van, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A7720.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.De-TaledUtrechtNederland
  2. 2.ZonMwDen HaagNederland

Personalised recommendations