Geen bezwaar tegen de nieuwe donorwet, maar wel nog meer verantwoordelijkheid

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. 1.

  Coppen R, Paul K, Avezaat C, et al. Praktijken van orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen. Een studie in het kader van het Masterplan Orgaandonatie. Utrecht, Rotterdam: NIVEL/Erasmus MC; 2011.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Groot J de, Hoek M van, Hoedemaekers C, et al. Request for organ donation without donor registration: a qualitative study of the perspectives of bereaved relatives. BMC Med Ethics. 2016;17:38.

  Article  Google Scholar 

 3. 3.

  Christoffels I, Groot A, Clement C, et al. Preventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongeren: prevalentie, relevante factoren en mogelijke interventies. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs; 2017.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Esther Steenaart.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Steenaart, E., Crutzen, R. & de Vries, N.K. Geen bezwaar tegen de nieuwe donorwet, maar wel nog meer verantwoordelijkheid. Tijdschr Gezondheidswet 96, 134–135 (2018). https://doi.org/10.1007/s12508-018-0135-0

Download citation