Een pilotstudie naar de inzet van vrijwilligers bij sociaal-emotionele zelfmanagementondersteuning

A pilot study into the role of care-volunteers for clients in need of socio-emotional support

Samenvatting

Wij hebben een pilotonderzoek verricht naar de inzet van zorgvrijwilligers bij cliënten met een ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel vlak. Samenwerking met eerstelijnshulpverleners, Sociaal team en gemeente bleek lastig. Daarentegen waren vrijwilligers en cliënten in het algemeen positief over ons initiatief.

Abstract

We performed a pilot study into the role of care-volunteers for clients in need of socio-emotional support. Cooperation with primary caregivers, district-teams and relevant agencies of the municipality appeared to be difficult. Care-volunteers and clients, however, were generally positive.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Lamers JCCMF. Emotionele zorg chronisch zieken hoort in eerste lijn. Tijdschr Praktijkondersteun. 2010;5:99–104.

  Article  Google Scholar 

 2. 2.

  Holman H, Lorig K. Patient self-management: a key to effectiveness and efficiency in care of chronic disease. Public Health Rep. 2004;119:239–43.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 3. 3.

  Dijk-de Vries A van, Bokhoven MA van, Winkens B, et al. Lessons learnt from a cluster-randomised trial evaluating the effectiveness of Self-Management Support (SMS) delivered by practice nurses in routine diabetes care. BMJ Open. 2015;5:e7014.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 4. 4.

  Jonkers CCM, Lamers F, Bosma H, et al. A minimal psychological intervention in chronically ill elderly patients with depression: a randomised trial. Patient Educ Couns. 2007;68:252–7.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 5. 5.

  Terluin B, Terluin M, Prince K, et al. De Vierdimensionele klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op. Huisarts Wet. 2008;51:251–5.

  Article  Google Scholar 

 6. 6.

  Linders L, Feringa D, Potting M, et al., redactie. Tussen regels en vertrouwen; veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep; 2016.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to prof. dr. Jacques T. M. van Eijk (em).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Eijk (em), J.T.M., Kleijntjens, W., Potting, M. et al. Een pilotstudie naar de inzet van vrijwilligers bij sociaal-emotionele zelfmanagementondersteuning. Tijdschr Gezondheidswet 96, 58–61 (2018). https://doi.org/10.1007/s12508-018-0126-1

Download citation

Trefwoorden

 • zelfmanagement
 • sociaal-emotionele ondersteuning
 • vrijwilligers
 • samenwerking

Keywords

 • Self-management
 • Socio-emotional support
 • Volunteers
 • Cooperation