Skip to main content

Van fictie naar actie: naar een politiek-bestuurlijk gedragen integrale aanpak van overgewicht

From fiction to action: towards integrated local public health policy for the prevention of obesity

Samenvatting

Overgewicht en obesitas zijn te beschouwen als wicked problems, oftewel venijnige problemen. De aanpak hiervan vraagt om integraal gezondheidsbeleid. Dit is beleid waarin aandacht is voor gezond gewicht als uitkomst van alle beleidsterreinen, zoals het vervoersbeleid, onderwijsbeleid, landbouwbeleid, ruimtelijke ordeningsbeleid, economisch beleid, sociaal beleid, milieubeleid en volksgezondheidsbeleid. Hiervoor is intensieve intersectorale samenwerking met partners binnen en buiten de overheid noodzakelijk. Deze samenwerking vraagt andere kwaliteiten van ambtenaren, politici en professionals dan sectoraal beleid, waarin niet sectoroverstijgend gewerkt hoeft te worden.

Dit artikel geeft een concrete omschrijving van de criteria voor integraal gezondheidsbeleid en beschrijft de theoretische uitgangspunten van de kwaliteiten en gedragingen die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken. Door middel van interviews en literatuuronderzoek is een bestaand gedragsveranderingsmodel, Behaviour Change Wheel, aangepast. Centraal in dit model staan Capability, Opportunity en Motivation (COM) die het gedrag (Behaviour) verklaren (COM-B). De aangepast versie van dit model is de Behaviour Change Ball. De bal beschrijft de kwaliteiten die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken, zodat integraal gezondheidsbeleid kan worden gerealiseerd. De Behaviour Change Ball kan na verdere doorontwikkeling door beleidsmakers als instrument worden gebruikt op strategisch, tactisch en operationeel niveau, als houvast bij de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid, om de belangrijkste onderdelen van politiek-bestuurlijk draagvlak van integraal gezondheidsbeleid gestructureerd te identificeren, en om oplossingen te vinden voor intersectorale samenwerking.

Abstract

Overweight and obesity can be considered as complex ‘wicked problems’. The solution requires an integrated health policy, or focus on healthy weight as a result of all policy areas, such as transport, education, agricultural, spatial planning, economic, social, and environmental policy. To achieve this intensive intersectoral collaboration with partners within and outside the government is necessary. Intersectoral collaboration demands different qualities of policy makers, politicians and professionals than sectoral policies. This article provides a concrete description of the criteria for integrated health policy and describes the theoretical principles of the qualities and behaviours that are necessary for intersectoral collaboration.

Through interviews and literature research, an existing behavioural change model has been adapted. Central to this model are Capability, Opportunity, Motivation (COM) that influence Behaviour (COM-B). The modified version of the model, the Behaviour Change Ball, describes the qualities needed to work intersectorally so that integrated health policy can be realized.

After further development, the Behaviour Change Ball can be used as an instrument by policymakers at strategic, tactical and operational level as a supportive tool in the design of integrated health policy, to identify the main components of integrated health policy, or to find solutions for limited intersectoral collaboration.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2

Literatuur

 1. Nguyen NT, Nguyen XMT, Lane J, et al. Relationship between obesity and diabetes in a US adult population: findings from the national health and nutrition examination survey, 1999–2006. Obes Surg. 2011;21:351–5.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 2. World Health Organization. Obesity and overweight. Fact sheet 311. 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Geraadpleegd op: 11 augustus 2017.

  Google Scholar 

 3. Panhuis-Plasmans M in ’t, Luijben G, Hoogenveen R. Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012–2. Bilthoven: RIVM; 2012. https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/rapport_kvz_2012_2_zorgkosten_van_ongezondgedrag.pdf. Geraadpleegd op: 11 augustus 2017.

  Google Scholar 

 4. Kickbusch I, Buckett K. Implementing health in all policies: 2010. Adelaide: Government of South Australia/World Health Organization; 2010. http://www.who.int/sdhconference/resources/implementinghiapadel-sahealth-100622.pdf. Geraadpleegd op: 4 augustus 2017.

  Google Scholar 

 5. Steenbakkers M. Lokaal integraal gezondheidsbeleid: realistische uitdaging of utopie? Een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking. (Proefschrift). Maastricht: Maastricht University; 2012.

  Google Scholar 

 6. Michie S, Stralen MM van, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci. 2011;6:1–12.

  Article  Google Scholar 

 7. Cane J, O’Connor D, Michie S. Validation of the theoretical domains framework for use in behaviour change and implementation research. Implement Sci. 2012;7:1–17.

  Article  Google Scholar 

 8. Beard E, Lorencatto F, Gardner B, et al. Identifying the behaviour change techniques used in cost-effective interventions targeting five health behaviours: smoking, diet, physical activity, alcohol, and sexual health, or multiple health behaviours. UK Society for Behavioural Medicine 9th Annual Scientific Meeting ‘Behavioural medicine: from laboratory to policy’; 9.–10.12.2013. 2013. http://www.uksbm.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/Parallel-session-A_Beard.pdf . Geraadpleegd op: 11 augustus 2017.

  Google Scholar 

 9. Hendriks A‑M. Wicked problems and challenging opportunities. Development of integrated public health policies for the prevention of obesity. (Proefschrift). Maastricht: Maastricht University; 2016.

  Google Scholar 

 10. Thelen E, Smith LB. Dynamic systems theories. New York: Willey; 2006.

  Google Scholar 

 11. Bekker M, Mutsaers B, Dumont R, et al. Responsieve evaluatie van Integrale Actie (RIA): een methode voor monitoring door stakeholderdialogen over gezondheidsgerelateerde actie. Tijdschr Gezondheidswet. 2015;93:226–34.

  Google Scholar 

 12. Bekker M, Mutsaers B, Dumont R, et al. Het belang van een ‘lenige geest’. Agendering van integrale actie voor een Gezonde Stad. Tijdschr Gezondheidswet. 2015;93:235–41.

  Google Scholar 

 13. Rogers EM. Diffusion of innovations. New York: Free Press; 2003.

  Google Scholar 

 14. Magnusson D, Stattin H. The person in context: a holistic-interactionistic approach. New York: Willey; 2006.

  Google Scholar 

 15. Leeuw E de. Engagement of sectors other than health in integrated health governance, policy, and action. Annu Rev Public Health. 2017;38:329–49.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw (projectnummer 2001000011). Dit artikel is gebaseerd op de Engelstalige artikelen uit hoofdstuk 2 en 3 van het proefschrift van Hendriks (2016) [9].

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Maria Jansen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Hendriks, AM., Kremers, S., Wirix, A. et al. Van fictie naar actie: naar een politiek-bestuurlijk gedragen integrale aanpak van overgewicht. Tijdschr Gezondheidswet 95, 288–295 (2017). https://doi.org/10.1007/s12508-017-0091-0

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12508-017-0091-0

Trefwoorden

 • politiek draagvlak
 • integrale aanpak
 • overgewicht

Keywords

 • political support
 • integrated approach
 • obesity