Skip to main content

Patiënt en praktijkondersteuner aan de slag met de begeleide zelfhulpcursus ‘Leren leven met een chronische ziekte’

Patient and practice nurses working with the guided self-help course ‘Learning to cope with a chronic illness’

Samenvatting

In dit onderzoek staan de ervaringen van negentien patiënten met hart- en vaatziekten en/of diabetes mellitus type 2 en acht praktijkondersteuners (POH’s) met de begeleide zelfhulpcursus ‘Leren leven met een chronische ziekte’ centraal. Deze cursus is erop gericht de veerkracht van de patiënt te versterken en psychische problemen te voorkomen. Zowel patiënten als POH’s waren overwegend positief over de zelfhulpcursus en gaven de cursus respectievelijk een 6,9 en een 8 als rapportcijfer.

Abstract

This study focuses on the experiences of 19 patients with coronary heart disease and/or type 2 diabetes mellitus and 8 practice nurses with the guided self-help course ‘Learning to cope with a chronic illness’, which is aimed at increasing resilience and preventing psychological problems. Both patients and practice nurses were mainly positive about the self-help intervention. Most patients indicated that they enjoyed working with the intervention and that they could cope better with their chronic illness. Practice nurses found it difficult to motivate patients in completing the self-help course.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Hoeymans N, Loon AJM van, Berg M van den, Harbers MM, Hilderink HBM, Oers JAM van et al. Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV-2014): een gezonder Nederland. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2014.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The prevalence of comorbid depression in adults with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care 2001;24(6):1069–78.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 3. 3.

  Katon WJ. Clinical and health services relationships between major depression, depressive symptoms, and general medical illness. Biol Psychiatry 2003;54(3):216–26.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 4. 4.

  DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Depression is a risk factor for noncompliance with medical treatment: meta-analysis of the effects of anxiety and depression on patient adherence. Arch Intern Med 2000;160(14):2101–7.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 5. 5.

  Dijk SE van, Pols AD, Adriaanse MC, Bosmans JE, Elders PJ, Marwijk HW van, et al. Cost-effectiveness of a stepped-care intervention to prevent major depression in patients with type 2 diabetes mellitus and/or coronary heart disease and subthreshold depression: design of a cluster-randomized controlled trial. BMC Psychiatry 2013;13:128.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 6. 6.

  Voordouw I, Osch B van, Terweij M. De cursus Leven met een chronische ziekte. Handreiking voor coördinatoren en begeleiders. Utrecht: Trimbos-instituut; 2005.

  Google Scholar 

 7. 7.

  Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med 2001;16(9):606–13.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Wij danken Susan van Dijk voor haar advies bij deze evaluatie.

Financiering

Deze evaluatie van ‘Leren Leven met een chronische ziekte’ is gefinancierd door de Stichting Stoffels-Hornstra.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Moniek Zijlstra-Vlasveld.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Zijlstra-Vlasveld, M., Pols, L., Bolier, L. et al. Patiënt en praktijkondersteuner aan de slag met de begeleide zelfhulpcursus ‘Leren leven met een chronische ziekte’. Tijdschr Gezondheidswet 95, 112–115 (2017). https://doi.org/10.1007/s12508-017-0029-6

Download citation

Trefwoorden

 • chronische ziekte
 • zelfhulp
 • veerkracht
 • depressie
 • huisartsenpraktijk

Keywords

 • chronic disease
 • self-help
 • resilience
 • depression
 • general practice