Skip to main content

Sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) als wicked problem

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Korsten AFA. Succes en falen in het omgaan met wicked problems. Maastricht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht 2016. http://www.arnokorsten.nl/PDF/Beleid/Succes%20en%20falen%20bij%20wicked%20problems.pdf.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Mackenbach J. Sociaal-economische gezondheidsverschillen en de verzorgingsstaat. In: Helderman JK, Meurs P, Putters K (red.). Orkestratie van gezondheidszorgbeleid; besturen met rationaliteit en redelijkheid; essays ter gelegenheid van het afscheid van Tom van der Grinten. Assen: Van Gorcum; 2006. pag. 16–31.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Hu Y. Social and political determinants of population health in Europe. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit 2016. http://repub.eur.nl/pub/93219.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Hu Y, Lenthe FJ van, Judge K, et al. Did the English strategy reduce inequalities in health? A difference-in-difference analysis comparing England with three other European countries. BMC Public Health. 2016;16:865.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Sjoerd Kooiker.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kooiker, S. Sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) als wicked problem . Tijdschr Gezondheidswet 95, 3–4 (2017). https://doi.org/10.1007/s12508-017-0011-3

Download citation