Skip to main content

Tijd voor uniformiteit tussen maatschappelijke kosten-batenanalyses en economische evaluaties in de zorg

The need for standardization between the guidelines for the conduct of social cost-benefit analyses and economic evaluations in health care

Samenvatting

In 2016 zijn er twee belangrijke documenten verschenen op het gebied van gezondheidseconomie: de ‘Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg’ en de ‘Werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein’. Beide richtlijnen verschillen echter op belangrijke punten van elkaar, wat (extra) methodologische onzekerheid introduceert en een belangrijke impact kan hebben op de resultaten van dergelijke onderzoeken.

Abstract

In 2016, two important guidelines in the field of health economics have been presented: 1) the guidelines for the conduct of economic evaluations in healthcare; and 2) the guidelines for the conduct of social cost-benefit analyses in health care. Ultimately, both types of studies have the same goal, namely an efficient allocation of scarce health care resources, and use the same input and outcome parameters (to some extent). However, both guidelines differ regarding important assumptions, e. g. the value of the QALY, discount rates, and methods for measuring productivity losses. These differences introduce (extra) methodological uncertainty and decrease transparency between studies. The goal of this article is to increase awareness regarding these differences and their implications for research practices.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Zorginstituut Nederland. Kostenhandleiding: Methodologie van kostenonderzoek en referentieprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2015.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Koopmans C, Heyma A, Hof B, Imand M, Kok L, Pomp M. Werkwijzer voor MKBA’s in het sociale domein – concept januari. Amsterdam: SEO economisch onderzoek; 2016.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Romijn G, Renes G. (redactie) Algemene Leidraad voor Maatschappelijke Kosten-batenanalyses. Den Haag: Centraal Planbureau/Planbureau voor de Leefomgeving; 2013.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Kinderen RJA de, Wijnen BFM, Evers SMAA, Hiligsmann M, Paulus AGT, Wit GA de et al. Maatschappelijke kosten baten analyse van tabaksontmoediging. Maastricht: Universiteit van Maastricht; 2016.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Wit A de, Gils P van, Over E, et al. Social cost-benefit analysis of regulatory policies to reduce alcohol use in the Netherlands. Bilthoven: RIVM; 2016.

  Google Scholar 

 6. 6.

  Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zinnige en duurzame zorg. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2006.

  Google Scholar 

 7. 7.

  Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K, Stoddart GL, Torrance GW. Methods for the economic evaluation of health care programmes. Oxford: Oxford university press; 2015.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ben F. M. Wijnen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Wijnen, B.F.M., van Gils, P.F., de Kinderen, R.J.A. et al. Tijd voor uniformiteit tussen maatschappelijke kosten-batenanalyses en economische evaluaties in de zorg. Tijdschr Gezondheidswet 95, 15–17 (2017). https://doi.org/10.1007/s12508-017-0001-5

Download citation