De Omgevingswet

Samenvatting

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het is de bedoeling om veel wetten per 2019 samen te voegen. Het kabinet wil het omgevingsrecht vooral heel erg vereenvoudigen. Burgers en bedrijven kunnen straks veel eenvoudiger dan nu via een digitaal loket vergunningen in het kader van de Omgevingswet aanvragen. De regeldruk moet in elk geval minder. De Omgevingswet zou in 2018 in werking treden, maar dat gaat niet lukken; het kabinet heeft nu ingezet op begin 2019.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Maria Jansen.

Additional information

Spectrum biedt ruimte voor beschouwingen, discussies en opiniërende artikelen over onderwerpen op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Bijdragen dienen te worden aangeboden conform de aanwijzingen voor de auteurs. Voor overleg over het thema kan contact worden opgenomen met de rubrieksredacteuren van Spectrum: prof. dr. ir. Maria Jansen (e-mail: maria.jansen@ggdzl.nl) en dr. Henriëtte Treurniet (e-mail: htreurniet@ggdghor.nl)

1Academische Werkplaats GGD Zuid Limburg, Maastricht

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Jansen, M. De Omgevingswet. Tijdschr Gezondheidswet 94, 284 (2016). https://doi.org/10.1007/s12508-016-0099-x

Download citation