Skip to main content

Het rendement van geluk

Samenvatting

Plaatste je twintig jaar geleden een zonnepaneel op je dak of deelde je de auto met de buren, dan behoorde je al snel tot de uitzonderingen in de samenleving, die elke vorm van financieel gewin de rug leek toe te keren. Dat maatschappelijke betrokkenheid en rendement hand in hand kunnen gaan, is een idee dat pas de laatste jaren echt vorm heeft gekregen. Tegenwoordig kopen we slavenvrije chocola van Tony’s Chocolonely, doen we onze boodschappen met een Greenwheels-auto en financieren we initiatieven als Ocean Cleanup van ondernemer en uitvinder Bojan Slat via crowdfunding. Er is een nieuwe visie ontstaan op de begrippen ‘winst’ en ‘rendement’.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  1. 1

    VPRO Tegenlicht. Rendement van geluk. 3 april 2016.

  2. 2

    Volkskrant. Yunus Business Centres. Volkskrant 12 april 2016.

  3. 3

    Volkskrant. ‘Geluk is iets anders dan genot’. Volkskrant. 24 december 2015.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jolanda Keijsers.

Additional information

1 TNO Gezond Leven, Leiden

2 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid - GGD Zuid Limburg / Universiteit Maastricht, Maastricht

3 NSPOH, Utrecht

Correspondentieadres

Jolanda Keijsers, TNO Gezond Leven, Leiden, e-mail: jolanda.keijsers@tno.nl

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Keijsers, J., Jansen, M. & Ruland, E. Het rendement van geluk. Tijdschr Gezondheidswet 94, 203–204 (2016). https://doi.org/10.1007/s12508-016-0072-8

Download citation