Skip to main content

Naar MKBA’s voor preventie en zorg: vier suggesties

Samenvatting

Op het terrein van volksgezondheid en zorg worden MKBA’s nog weinig gebruikt, al zijn er raakvlakken met methoden die wel gangbaar zijn, zoals de kosten-effectiviteitsanalyse (KEA). Een goede MKBA kan op het terrein van volksgezondheid en zorg een bijdrage leveren aan beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen. Er moeten dan nog wel wat methodologische aspecten nader uitgewerkt worden. We doen vier suggesties.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Romijn G, Renes G. Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse. Den Haag: CPB/PBL, 2013.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Hakkaart-van Roijen L, Tan SS, Bouwmans CA. Handleiding voor kostenonderzoek, geactualiseerde versie 2010. Diemen: CVZ, 2010.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Pomp M, Schoemaker CG, Polder JJ. Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. RIVM: Bilthoven, 2014.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Gils P van, Schoemaker CG, Polder JJ. Hoeveel mag een gewonnen levensjaar kosten? Onderzoek naar de waardering van de QALY. Ned Tijdschr Geneesk 2013;157:A650–7.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Casper Schoemaker.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Schoemaker, C., Pomp, M. Naar MKBA’s voor preventie en zorg: vier suggesties. Tijdschr Gezondheidswet 93, 160–161 (2015). https://doi.org/10.1007/s12508-015-0062-2

Download citation