Skip to main content
Log in

E-learning Signaleren depressie voor HBO-professionals in zorg en welzijn: ervaringen en veranderingen in gedrag, kennis, attitudes en vaardigheden

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen Aims and scope

Samenvatting

Achtergrond: Vroegtijdig signaleren en toeleiden naar depressiepreventie-interventies vermindert het ontstaan van nieuwe depressies. We hebben een E-learning Signaleren depressie ontwikkeld voor HBO-professionals in zorg en welzijn. In zes lessen krijgen zij scholing in het herkennen, motiveren en adviseren van hun cliënten met depressieve klachten. In dit artikel beschrijven we in hoeverre na het volgen van de E-learning kennis, attitudes, vaardigheden, en gedrag van professionals veranderd is en wat de ervaringen zijn met dit programma. Methode: 62 HBO-professionals hebben voorafgaand aan en na afloop van de E-learning een vragenlijst ingevuld over gedrag ten aanzien van depressiepreventie, de determinanten van preventiegedrag en over hun mening over de E-learning. Resultaten: Na het volgen van de E-learning rapporteren de professionals significant vaker dan vooraf te letten op symptomen en risicofactoren van depressie en vaker cliënten met klachten te motiveren en te adviseren. Ze hebben significant meer kennis over depressie dan vooraf, vinden het makkelijker om depressiepreventie uit te voeren en ervaren minder barrières. Hun attitudes ten aanzien van (uitvoering van) depressiepreventie en de mate waarin men denkt de preventietaken uit te kunnen voeren in de praktijk (eigen-effectiviteit) zijn niet veranderd. Deelnemers vinden de E-learning zinvol en begrijpelijk en de geleerde werkwijze goed in te passen in hun werk. Conclusie: De E-learning Signaleren Depressie lijkt er voor te zorgen dat HBO-professionals minder barrières ervaren in het signaleren, motiveren en adviseren van cliënten met depressieve klachten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de E-learning leidt tot daadwerkelijk meer signaleren van depressieve klachten en toeleiding naar effectieve interventies.

Abstract

E-learning depression prevention for higher educated profession in health care and welfare: experiences and changes in behavior, knowledge, attitudes and skills

Background: Early identification and referral to interventions of depression prevention reduces the incidence of depressive disorders. We developed an E-learning for identifying and discussing depressive symptoms for professionals in health care and welfare. In six lessons they were educated in identifying, discussing, motivating and referring individuals with depressive symptoms. Aim of present study was to assess the experiences with the E-learning and the changes in behavior, knowledge, attitudes and skills. Method: 62 Higher educated professionals completed a questionnaire before and after following the E-learning, including questions on behavior towards prevention of depression and its determinants, and appraisal of the E-learning. Results: After completion of the E-learning professionals significantly more often paid attention to depressive symptoms and motivated and advised clients with symptoms. Next, knowledge and perceived behavioral control improved and perceived barriers decreased significantly. Attitudes toward prevention of depression and toward prevention behavior and self-efficacy did not change. Participants found the E-learning useful and comprehensible and the working method that they learned was perceived as feasible in practice. Conclusion: The E-learning Signaleren Depressie seems to be an appropriate method to train higher educated professionals in identifying, discussing, motivating and referring individuals with depressive symptoms. Follow-up research should study whether the training really leads to better identification of depressive symptoms and referral to effective interventions.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Literatuur

 1. Meijer SA, Smit F, Schoemaker CG, Cuijpers Pl. Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen. Utrecht: RIVM, Trimbos-instituut, 2006.

  Google Scholar 

 2. Cuijpers P, Straten A van, Smit F, Mihalopoulos C, Beekman A. Preventing the onset of depressive disorders: A meta-analytic review of psychological interventions. Am J Psychiatry 2008;165:1272-80.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 3. Conijn B, Ruiter M. Preventie van depressie. Factsheet Preventie 2011. Utrecht: Trimbos-instituut, 2011.

  Google Scholar 

 4. Baas KD, Wittkampf KA, Weert HC van et al. Screening for depression in high-risk groups: prospective cohort study in general practice. Br J Psychiatry 2009;194:399-403.

 5. Nuijen J. Depression and comorbidity. General practice based studies on occurrence and health care consequences. Proefschrift Amsterdam: Vrije Universiteit, 2009.

 6. Kamphuis MH, Stegenga BT, Zuithoff NPA et al. Herkenning van depressie door de huisarts. Wat is de invloed op het beloop? Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156:A4890.

 7. Dijk DJA van, Crone MR, Weele GM van der et al. Houding van huisartsen ten aanzien van preventie van angst en depressie bij ouderen. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:224-32.

  Article  Google Scholar 

 8. Sinnema H, Franx G, Spijker J, Ruiter M et al. Geboden zorg bij depressie en richtlijnaanbevelingen: aanknopingspunten voor het bevorderen van implementatie van richtlijnen. In: Trendrapportage GGZ 2010, deel 3: Kwaliteit en effectiviteit, H4. Utrecht: Trimbos-instituut, 2010.

 9. Alexander C, Fraser J. General practitioners’ management of patients with mental health conditions: The views of general practitioners working in rural north-western New South Wales. Aust J Rural Health 2008;16:363-9.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 10. Heneghan AM, Morton S, DeLeone NL. Paediatricians’ attitudes about discussing maternal depression during a paediatric primary care visit. Child Care Health Dev 2006;33:333-9.

 11. Leiferman JA, Dauber SE, Heisler K, Paulson JF. Primary care physicians’ beliefs and practices toward maternal depression. J Women’s Health 2008; 17;7:1143-50.

  Article  Google Scholar 

 12. Rijswijk E van, Hout H van, Lisdonk E van de, Zitman F, Weel C van. Barriers in recognising, diagnosing and managing depressive and anxiety disorders as experienced by Family Physicians; a focus group study. BMC Fam Pract 2009;10:52.

 13. Richards JC, Ryan P, McCabe MP, Groom G, Hickie B. Barriers to the effective management of depression in general practice. Austr N Z J Psychiatr 2004;38:795-803.

  Article  Google Scholar 

 14. Wiley CC, Burke GS, Gill PA, Law NE. Pediatricians’ views of postpartum depression: A self-administered survey. Arch Womens Ment Health 2004;7:231-6.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 15. Badger TA, Cardea JM, Biocca LJ, Mishel MH. Assessment and management of depression: an imperative for community-based practice. Arch Psychiatr Nurs1990;4:235-41.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 16. Gomez-Restrepo C, Bohorquez Penaranda A, Benavides O, Gil Laverde JF, Sanchez Diaz N. Primary care physician satisfaction with patients diagnosed with depression. International depression project results from Colombia. Rev Bras Psiquiatr 2006;28:283-9.

 17. Khatony A, Nayery ND, Ahmadi F., Haghani H, Vehvilainen-Julkunen K. The effectiveness of web-based and face-to-face continuing education methods on nurses’ knowledge about AIDS: a comparative study. BMC Med Educ 2009;9:41.

 18. Romijn G, Ruiter M, Smit F. Meer effect met depressiepreventie? Strategieën voor publieksvoorlichting, vroegherkenning en terugvalpreventie. Utrecht: Trimbos-instituut, 2008.

  Google Scholar 

 19. Kruyt C. E-learning program for professionals in primary care and welfare to improve the identification and management of adults at high risk of depression: a literature study. Leiden: GGD Hollands Midden, 2011.

  Google Scholar 

 20. Abraham C, Michie S. A taxonomy of behaviour change techniques used in interventions. Health Psychol 2008;27:379-87.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 21. Verbiest ME, Crone MR, Scharloo M et al. One-hour training for general practitioners in reducing the implementation gap of smoking cessation care: a cluster-randomized controlled trial. Nicotine Tob Res 2014;16:1-10.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 22. Crone MR, Verlaan M, Willemsen MC et al. Sustainability of the prevention of passive infant smoking within well-baby clinics. Health Educ Behav 2006;33:178-96.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 23. Paulussen TGWM. Adoption and implementation of AIDS education in Dutch secondary schools. Maastricht: University of Maastricht, 1994.

  Google Scholar 

 24. Cuijpers P, Lammeren P van. Secondary prevention of depressive symptoms in elderly inhabitants of residential homes. Int J Geriatr Psychiatr 2001;16:702-8.

  Article  CAS  Google Scholar 

 25. Ormel J, Tiemens BG, Os TWDP et al. Betere herkenning en behandeling van depressie en soms sneller herstel na nascholing van huisartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2572-7.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 26. Worall G, Angel J, Chaulk P, Clarke C, Robbins M. Effectiveness of an educational strategy to improve family physicians’ detection and management of depression: a randomized controlled trial. CMAJ 1999;161:37-40.

 27. Havinga P, Ruiter M. Training ‘Signaleren en verwijzen bij depressieve klachten’. Utrecht: Trimbos-instituut, 2012.

  Google Scholar 

 28. NHG. Standaard depressie M44. Utrecht: NHG, 2012. www.nhg.org/standaarden/samenvatting/depressie.

 29. Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC et al namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie. Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Tweede revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut, 2012.

 30. Splunteren P van, Boerema I, Steenkamer B, Regt M de. Handleiding bouwstenen zorgpaden basis GGZ. Utrecht: Trimbos-instituut/ROS Netwerk/Robuust, 2012.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to N. van der Zouwe.

Additional information

GGD Hollands Midden, Leiden

Trimbos instituut, Utrecht

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van der Zouwe, N., Ruiter, M., Hilderink, I. et al. E-learning Signaleren depressie voor HBO-professionals in zorg en welzijn: ervaringen en veranderingen in gedrag, kennis, attitudes en vaardigheden. Tijds. gezondheids.wetenschappen 92, 265–273 (2014). https://doi.org/10.1007/s12508-014-0100-5

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12508-014-0100-5

Trefwoorden:

Keywords:

Navigation