Skip to main content

Ketencoördinatie door de jeugdgezondheidszorg: sleutel voor effectievere samenwerking?

Ketencoördinatie is effectief samenwerken met professionals en ouders. Door een gecoördineerde aanpak van diverse problemen kan een gezin, na een bepaalde tijd, de regie weer zelfstandig oppakken en worden de kinderen niet meer bedreigd in hun ontwikkeling. Ketencoördinatie kan uitgevoerd worden door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Brabant of Bureau Jeugdzorg. Dit artikel beschrijft de eerste bevindingen met de methodiek ketencoördinatie uitgevoerd door een jeugdarts werkzaam bij de GGD. Gegevens zijn verzameld over de deelnemende gezinnen woonachtig in de gemeente Oosterhout, de participerende professionals, de zorgsignalen en de resultaten van de ketencoördinatie. Tevens is een deel van de betrokken professionals gevraagd hun mening te geven over de methodiek ketencoördinatie. De ketencoördinatie betrof 72 gezinnen met meerdere problemen. Na inzet van hulpverlening en ketencoördinatie bleek de situatie voor iets meer dan de helft van de gezinnen (38) verbeterd. Achttien gezinnen zijn verwezen naar Bureau Jeugdzorg omdat in de eerste lijn geen passend aanbod beschikbaar was. Voor drie gezinnen is een zorgmelding gedaan. Bij vier gezinnen is de ketencoördinatie niet gestart omdat na advisering van de signaleerder coördinatie niet nodig was. Twee gezinnen zijn verhuisd gedurende het traject. Voor zeven gezinnen is ketencoördinatie gecontinueerd in 2011. De professionals beoordelen de ketencoördinatie voldoende tot goed en adviseren om door te gaan met deze methodiek, bij voorkeur in aanwezigheid van ouders. Professionals en ouders ervaren deelname aan de gezamenlijke overleggen als positief. Bij vergelijking met een kwaliteitsmodel van de inspecties voor jeugdzorg blijkt dat de ketencoördinatie deels al voldoet aan verschillende kwaliteitscriteria. Voor de toekomst is het belangrijk om ook de overige kwaliteitscriteria mee te nemen in de evaluatie van ketencoördinatie.

Case management achieved by the primary health care: a key to effective cooperation?

Case management is an effective key in the youth care chain for professionals and parents. After a certain period of coordinated approach and care for several problems, the family take up the control and the childern are no longer threatened in their development. This article describes the first results of case management realized by a doctor specialized in primary health care. Data are collected about the participating families and professionals, the care signals and the results of the case management. 46 professionals are asked to express their opinion about the process of case management achieved by the primary health care. Within the intervention 72 families participated with multiple problems. After deployment of care assistance and coordination the situation for more than half of the families (38) improved. Eighteen families are referred to the youth care agency because of insufficië;nt facilities in de primary care services. For three families there was a care message. Two families moved out en four families didn’t need case management. For seven families case management wasn’t finished at the end of the scientific research. Generally the professionals evaluated the case management postive and advised to continue with the intervention, preferably in the presence of parents. Both professionals and parents experience parental participation as positive. Comparison with a set of quality assessment tools, edited by the dutch inspection youth care shows that the intervention already meets some various quality criteria. For the future it is important to include the other quality criteria in the evaluation of case management.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Literatuur

 1. Inspectie voor de Gezondheidszorg et al. Brede coördinatie noodzakelijk. Onderzoek naar de hulpverlening rond het meisje Gessica, het Maasmeisje. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Inspectie Jeugdzorg, 2007

 2. Minkman MMN, Ahaus K, Huijsman R. Het ontwikkelingsmodel voor ketenzorg. M&O 2010;5(sept/okt):26-43.

  Google Scholar 

 3. Vollenhoven P van, Velden ThMH van der. Over de fysieke veiligheid van het jonge kind. Themastudie: voorvallen van kindermishandeling met fatale of bijna fatale afloop. Den Haag: Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2011. (T2006GZ0628- 04) www.onderzoeksraad.nl

  Google Scholar 

 4. Prinsen B, Roelofse E, Schuimer L Mes W. De kracht van verbinden. Cooë rdineren van zorg op lokaal niveau. Utrecht: NIZW jeugd, Spectrum, K2, JSO, 2006.

  Google Scholar 

 5. Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzenkamp S, Reijneveld M. Kinderen in Nederland. Den Haag/Leiden: Sociaal Cultureel Planbureau/TNO kwaliteit van leven. 2005.

  Google Scholar 

 6. Rouvoet A. Wijziging van de Wet op de Jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen. Den Haag: Ministerie van Jeugd en Gezin, 2008.

  Google Scholar 

 7. Wet op de Jeugdzorg. Het wetsvoorstel verwijsindex risico’s jeugdigen. Den Haag: Ministerie van Jeugd en Gezin, 2009.

  Google Scholar 

 8. Gemeenten West-Brabant. Strategische uitgangspunten en kaders signaleringssysteem. Zorg voor jeugd West-Brabant. (jeugdigen 0-23 jaar). Den Bosch: Gemeenten West-Brabant, 2007. www.zorgvoorjeugd.nu

 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Afspraken kader minister voor jeugd en gezin en IPO over de aanpak en de financiering van de jeugdzorg in 2010 en 2011. Den Haag: Kamerstuk VWS, 27-11-2009.

 10. Zandvoort SWH. Versterking zorgketen jeugd in de gemeente Oosterhout. Van signaal tot ketencoordinatie 2008-2011. Tussentijdse evaluatie 2008. Breda: GGD West-Brabant, 2009.

  Google Scholar 

 11. Zandvoort SWH. De sleutel voor effectieve samenwerking in de gemeente Oosterhout. Tussentijdse evaluatie van de pilot ketencoordinatie 2009. Breda: GGD West-Brabant, 2010.

  Google Scholar 

 12. Zandvoort SWH. Ketencoordinatie de sleutel voor effectieve samenwerking. Eindevaluatie pilot ketencooë rdinatie gemeente Oosterhout. Breda: GGD West-Brabant, 2011.

  Google Scholar 

 13. Gemeente Oosterhout. Dongemond in cijfers. Statistische brochure met cijfers over de 6 gemeenten in de Dongemond. Regio: Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Oosterhout: gemeente Oosterhout: 2008.

 14. Burik AE van, Vianen RT van. Multiprobleemgezinnen in de Agglomeratie Amsterdam: een onderzoek naar de omvang en samenstelling van multiprobleemgezinnen en de hulpverlening van de geïndiceerde jeugdzorg aan deze gezinnen. Woerden: Adviesbureau Van Montfoort, 2006.

 15. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). www.statline.nl

 16. Bos K. Patieënt centraal in online community. Med Contact 2011;66:37.

 17. Nederlands Jeugdinstituut. Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen. 38 interventies uit de databank effectieve jeugdinterventies. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2010.

  Google Scholar 

 18. Kingma H, Vries J de, Rooij R de, Kokhuis L. Ketens laten werken, integraal toezicht jeugdzaken 0-23. Concept toezicht- kader 2006-2010. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en Inspectie Werk en Inkomen, 2005.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to S.W.H. Zandvoort.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Zandvoort, S., de Goede, J., Kroesbergen, H. et al. Ketencoördinatie door de jeugdgezondheidszorg: sleutel voor effectievere samenwerking?. Tijds. gezondheids.wetenschappen 91, 44–51 (2013). https://doi.org/10.1007/s12508-013-0019-2

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12508-013-0019-2

Trefwoorden:

 • ketencoördinatie
 • samenwerking
 • ouderparticipatie
 • kwaliteitsmodel inspectie jeugd

Keywords:

 • primary health care
 • case management
 • parental participation
 • quality assessment tools
 • dutch inspection youth care www.onderzoeksraad.nl