Skip to main content
Log in

Klinisch redeneren in het fysiotherapie onderwijs

 • Onderzoek
 • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Inleiding

Het noodzakelijke denkproces voor het nemen van de juiste beslissingen tijdens het praktische, fysiotherapeutische handelen wordt klinisch redeneren genoemd. In het algemeen wordt aangenomen dat flexibiliteit in het denkproces en een goed gestructureerde kennisbasis hieraan ten grondslag liggen.

Vraagstelling

Dit onderzoek is gericht op de vraag of in de perceptie van de studenten het competentiegericht onderwijs (CGO), ingericht volgens het 4 C/ID-model, het klinisch redeneren binnen de domeinen flexibiliteit in het denkproces en kennisstructuur, meer bevordert dan het meer traditionele, probleemgestuurde onderwijs (PGO).

Methode

Aan de hand van een vragenlijst die het klinisch redeneren in kaart brengt (met subschalen in de domeinen flexibiliteit in het denkproces en kennisstructuur), zijn vierdejaars studenten van het cohort 2004 (n=58) en van het cohort 2006 (n=34) van de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Zuyd te Heerlen met elkaar vergeleken. Daarbij werd een ongepaarde student t-toets uitgevoerd.

Resultaten

Het resultaat van dit onderzoek laat zien dat in de perceptie van de studenten een statistisch significante verbetering is opgetreden in het klinisch redeneren van de vierdejaars studenten uit het cohort 2006 die het CGO volgden in vergelijking met studenten uit het cohort 2004 die het meer traditionele PGO doorliepen (klinisch redeneren p=0.01 en meer specifiek in het domein flexibiliteit in denken p=0.01 en kennisstructuur p=0.03).

Conclusie en discussie

Meer onderzoek is nodig naar de wijze waarop CGO het klinisch redeneren van studenten helpt verbeteren, naar de factoren die dit proces mede beïnvloeden en naar objectieve meetinstrumenten om het klinisch redeneren te kunnen evalueren. (Gerards-Last D, Geraets J. Klinisch redeneren in het fysiotherapie onderwijs. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(5):226-236.)

Summary

Introduction

Mental processes leading to the right decisions in physiotherapeutic practice are referred to as clinical reasoning. It is generally assumed that clinical reasoning requires flexibility of thinking and a well-structured knowledge base.

Objective

This study investigated students’ perceptions of learning about clinical reasoning in order to answer the question whether competence-based education (CBE) based on the four component instructional design (4 C/ID) model was superior to traditional problem-based learning (PBL) in enhancing flexibility of thinking and structuring of knowledge.

Method

We administered a questionnaire about clinical reasoning with subscales on flexibility of thinking and knowledge structure to the fourth year physiotherapy students of the entering cohorts of 2004 (N=58) and 2006 (N = 34) at Zuyd University, Heerlen, the Netherlands. The cohort of 2004 attended a traditional PBL curriculum and the 2006 cohort attended a competence-based curriculum based on the 4C/ID model. We used an unpaired student t-test to compare the responses to the questionnaire of the two cohorts.

Results

There was a statistically significant improvement in clinical reasoning among the students attending the competence- based curriculum compared to the students of the PBL curriculum (clinical reasoning: p=0.01), specifically in flexibility of thinking (p=0.01) and structure of knowledge (p=0.03).

Conclusion and discussion

Further studies should investigate how competence-based learning promotes students’ clinical reasoning skills, factors influencing this process and objective instruments for evaluating clinical reasoning. (Gerards-Last D, Geraets J. An investigation of clinical reasoning in physiotherapy education. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(5):226-236.)

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Box 1.
Box 1
Box 1

Literatuur

 1. Eva KW. What every teacher needs to know about clinical reasoning. Med Educ 2005;39:98–106.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 2. Harasym PH, Tsai TC, Hemmati P. Current trends in developing medical students’ critical thinking abilities. Kaohsiung J Med Sci 2008;24:341–55.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 3. Bissessur SW, Geijteman EC, Al-Dulaimy M, Teunissen PW, Richir MC, Arnold AE et al. Therapeutic reasoning: from hiatus to hypothetical model. J Eval Clin Pract 2009;15:985–9.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 4. Elstein AS. Thinking about diagnostic thinking: a 30-year perspective. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2009;14 Suppl 1:7–18.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 5. Norman G. Dual processing and diagnostic errors. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2009;14 Suppl 1:37–49.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 6. Mamede S, Schmidt HG, Rikers R. Diagnostic errors and reflective practice in medicine. J Eval Clin Pract 2007;13:138–145.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 7. Van Loon LM. Het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF); 2006. [The professional profile of the physiotherapist].

 8. Bordage G, Grant J, Marsden P. Quantitative assessment of diagnostic ability. Med Educ 1990;24:413–425.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 9. Harasym PH, Tsai TC, Hemmati P. Current trends in developing medical students’ critical thinking abilities. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2008;24:341–355.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 10. Van Loon L. Het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF); 2006. [The professional profile of the physiotherapist].

 11. Graber ML, Franklin N, Gordon R. Diagnostic error in internal medicine. Arch Intern Med 2005;165:1493–1499.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 12. Gerards-Last D, van den Broek-van den Boorn M, Nelissen-de Vos Y. Het competentiegericht curriculum met als leidraad: 4C/ID. Onderzoek van Onderwijs 2007;36. [The competencybased curriculum, based on 4C/ID].

 13. Janssen-Noordman AMB, van Merriënboer JJG, van der Vleuten CPM, Scherpbier A. Innovatief onderwijs ontwerpen; via leertaken naar complexe vaardigheden. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2003;22(4):187–195.[[Innovative educational design: from learning tasks to complex skills. Netherlands Journal of Medical Education 2003;22(4):187–195].

 14. Hoogveld B, Janssen-Noordman AMB, van Merriënboer J. Innovatief onderwijs in de praktijk. Toepassingen van het 4C/ID-model. Groningen: Noordhoff; 2011. [Innovative education in practice. Applications of the 4C/ID model].

 15. Janssen-Noordman AMB, van Merriënboer JJG. Innovatief onderwijs ontwerpen: via leertaken naar complexe vaardigheden: Wolters- Noordhoff; 2002. [Innovative educational design: from learning tasks to complex skills].

 16. Van Merriënboer JJG, Kirschner PA. Ten steps to complex learning: A systematic approach to four-component instructional design: Lawrence Erlbaum; 2007.

 17. Van Merriënboer JJG. Training complex cognitive skills: A four-component instructional design model for technical training: Educational Technology Pubns; 1997.

 18. Norman GR, Eva KW. Diagnostic error and clinical reasoning. Med Educ 2010;44:94–100.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 19. Edwards I, Jones M, Carr J, Braunack-Mayer A, Jensen GM. Clinical reasoning strategies in physical therapy. Physical Therapy 2004;84:312.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 20. Ramaekers S, Kremer W, Pilot A, Beukelen P, Keulen H. Assessment of competence in clinical reasoning and decision-making under uncertainty: the script concordance test method. Assessment & Evaluation in Higher Education 2010;35:661–673.

  Article  Google Scholar 

 21. Pool A. Verder leren denken dan de directe handeling. Onderwijs en Gezondheidszorg 2007;31:215–219. [Learning how to think beyond immediate action. Education and Health Care 2007; 31:215–219].

 22. Gloudemans H, Schalk R, Reynaert W. Kritisch denken als onderscheid. Onderwijs en Gezondheidszorg 2010;1:3–7. [Critical thinking makes the difference. Education and Health Care 2010;1:3–7].

 23. Beullens J, van Damme B, Struyf E. Ontwikkelen probleemoplossingsgerichte klinische colleges het diagnostisch denken en blijkt dit uit het extended-matching examen? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2007;26:(3): 118–127. [Diagnostic ability in relation to clinical seminars and extended-matching questions examination. Netherlands Journal of Medical Education 2007;26(3):118–127].

  Google Scholar 

 24. Neijnens VGL, Oving IG. Klinisch Redeneren – Het proces tijdens het fysiotherapeutisch methodisch handelen in kaart gebracht [Bachelor]. Heerlen: Hogeschool Zuyd; 2010. [Mapping the processes during systematic activities in physiotherapy].

 25. Schmidt HG, Moust JHC. Probleemgestuurd onderwijs: praktijk en theorie. Groningen: Wolters- Noordhoff; 1998. [Problem-based learning: practice and theory].

 26. Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951;16:297–334.

  Article  Google Scholar 

 27. Fournier JP, Demeester A, Charlin B. Script concordance tests: guidelines for construction. BMC Medical Informatics and Decision Making 2008;8:18.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 28. Sibert L, Charlin B, Corcos J, Gagnon R, Grise P, Vleuten C. Stability of clinical reasoning assessment results with the Script Concordance test across two different linguistic, cultural and learning environments. Med Teach 2002;24:522–527.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 29. Charlin B, Roy L, Brailovsky C, Goulet F, van der Vleuten C. The Script Concordance test: a tool to assess the reflective clinician. Teach Learn Med 2000;12:189–195.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 30. Charlin B, van der Vleuten C. Standardized assessment of reasoning in contexts of uncertainty. Evaluation & the Health Professions 2004;27:304.

  Article  Google Scholar 

 31. Pool A. Het gebruik van casuïstiek binnen onderwijs en gezondheidszorg. Onderwijs en Gezondheidszorg 2007;31:177–181. [Case-based learning in education and health care].

 32. Croskerry P. The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. Acad Med 2003;78:775.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

onderwijswetenschapper en fysiotherapeut

epidemioloog, gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut

Belangenconflict: geen gemeld

Financiële ondersteuning: geen gemeld

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Gerards-Last, D., Geraets, J. Klinisch redeneren in het fysiotherapie onderwijs. TS MEDISCH ONDERWIJS 30, 226–236 (2011). https://doi.org/10.1007/s12507-011-0053-5

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12507-011-0053-5

Navigation