Skip to main content

De prevalentie van partnergeweld bij vrouwen die de poliklinieken Traumachirurgie/Orthopedie bezoeken in het AMC Amsterdam en het OLVG

Samenvatting

Doelen

1) Bepalen van de prevalentie van partnergeweld bij vrouwelijke patiënten die de polikliniek Traumachirurgie van het van het Academisch Centrum (AMC) Amsterdam of de polikliniek Traumachirurgie/Orthopedie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) bezoeken naar aanleiding van een traumatisch letsel. 2) Bepalen of de populaties in de ziekenhuizen van elkaar verschillen. 3) Identificeren van voorspellers voor slachtofferschap.

Opzet

Een cross-sectionele studie, als onderdeel van een internationale studie (PRAISE- studie).

Methode

In deze studie zijn 600 Nederlandse vrouwelijke patiënten geïncludeerd. Deze patiënten bezochten de poliklinieken Traumachirurgie/Orthopedie voor de eerste keer, nadat zij de Spoedeisende Hulp (SEH) bezochten met een traumatisch letsel. Hen werd gevraagd een anonieme vragenlijst in te vullen, met items over patiëntkarakteristieken en vragen uit de Partner Violence Screen (PVS) en de Women Abuse Screening Tool (WAST). Op grond van deze vragenlijsten is bepaald of er sprake was van partnergeweld in de afgelopen 12 maanden of gedurende het leven.

Resultaten

3-18% van de patiënten die de poliklinieken Traumachirurgie/Orthopedie bezocht, was in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van partnergeweld; 27-33% gedurende het leven. De populaties van het AMC en OLVG verschilden significant in etniciteit, opleidingsniveau, inkomen, type letsel en het hebben van kinderen. Er werd alleen een significante associatie gevonden tussen leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit en de PVS- score bij multivariate analyse.

Conclusie

De prevalentie van partnergeweld bij vrouwen die onze poliklinieken bezochten naar aanleiding van een traumatisch letsel, is aanzienlijk en vereist een actief signaleringsbeleid. In Nederland zal verder onderzoek moeten worden gedaan, zodat aan zorginstellingen advies gegeven kan worden over de meest effectieve signaleringsmethode en interventies.

Abstract

Objective

1) Determine the prevalence of Intimate Partner Violence (IPV) in women visiting the outpatient trauma clinic of the Academic Medical Center or Onze Lieve Vrouwe Gasthuis after a traumatic injury. 2) Determine if the populations of the two hospitals differ. 3) Identify predictors for IPV.

Study design

A cross-sectional study, as part of an international study (PRAISE).

Methods

In this study 600 Dutch patients were included. Patients visiting the outpatient trauma clinic for the first time after a traumatic injury were asked to fill in a self-reported written questionnaire anonymously. The questionnaire consisted of questions regarding patient characteristics, the Partner Violence Screen (PVS) and Women Abuse Screening Tool (WAST). With these questionnaires the prevalence of IPV during the last 12 months and their lifetime was determined. Multivariate analyses were performed to determine predictors of patient characteristics of IPV.

Results

3-18% of the female patients visiting the outpatient trauma clinic was victim of IPV in the last 12 months, 27-33% during their lifetime. The population differed significantly in ethnicity, education level, income, type of injury and having children. There was only a significant association between age, education level and ethnicity and the PVS-score in multivariate analysis.

Conclusion

The prevalence of IPV in female patients visiting our outpatient trauma clinic warrants an active policy. More research is needed in the Netherlands in order to give advice in the context of the Model Reporting Code for Domestic Violence and Child Abuse about the effective method for signaling IPV and the most effective interventions.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1.

Literatuur

 1. Ferwerda H. Huiselijk Geweld gemeten - cijfers 2008. Factsheet. Arnhem: Bureau Beke; 2011.

  Google Scholar 

 2. Ibelings MG, Zaanen-Brink MWP, Diderich HM, Hannemann PFW, et al. Veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen. Beschikbaar via: http://www.nvk.nl/Nieuws/tabid/606/articleType/ArticleView/articleId/693/Veldnorm-kindermis-handeling-beschikbaar.aspx. Geraadpleegd 4 juli 2013.

 3. Veen HCJ van der, Bogaerts S. Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. Boom Juridische Uitgevers. Beschikbaar via: www.wodc.nl. Geraadpleegd 13 jan 2011.

 4. Prosman GJ, Jansen SJ, Lo Fo Wong SH, Lagro-Janssen AL. Prevalence of intimate partner violence among migrant and native women attending general practice and the association between intimate partner violence and depression. Fam Pract. 2011;28:267-71.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 5. Sprague S, Goslings JC, Hogentoren C, et al. Prevalence of intimate partner violence across medical and surgical health care settings: a systematic review. Violence Against Women. 2014;20:118-36.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 6. Houry D, Kaslow NJ, Kemball RS, et al. Does screening in the emergency department hurt or help victims of intimate partner violence? Ann Emerg Med. 2008;51:433-42.

  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

 7. Hurley KF, Brown-Maher T, Campbell SG, et al. Emergency department patients’ opinions of screening for intimate partner violence among women. Emerg Med J. 2005;22:97-8.

  CAS  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

 8. McGrath ME, Bettacchi A, Duffy SJ, et al. Violence against women: provider barriers to intervention in emergency departments. Acad Emerg Med. 1997;4:297-300.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 9. Bhandari M, Sprague S, Tornetta P, et al. (Mis)perceptions about intimate partner violence in women presenting for orthopaedic care: a survey of Canadian orthopaedic surgeons. J Bone Joint Surg Am. 2008;90:1590-7.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 10. McLeer SV, Anwar RA. The role of the emergency physician in the prevention of domestic violence. Ann Emerg Med. 1987;16:1155-61.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 11. Morrison LJ, Allan R, Grunfeld A. Improving the emergency department detection rate of domestic violence using direct questioning. J Emerg Med. 2000;19:117-24.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 12. Sprague S, Madden K, Simunovic N, et al. Barriers to screening for intimate partner violence. Women Health. 2012;52: 587-605.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 13. Sprague S, Swinton M, Madden K, et al. Barriers to and facilitators for screening women for intimate partner violence in surgical fracture clinics: a qualitative descriptive approach. BMC Musculoskelet Disord. 2013;14:12-2.

  Article  Google Scholar 

 14. PRAISE Investigators, Sprague S, Bhandari M, et al. Prevalence of abuse and intimate partner violence surgical evaluation (PRAISE) in orthopaedic fracture clinics: a multinational prevalence study. Lancet. 2013.

 15. Bhandari M, Sprague S, Dosanjh S, et al. The prevalence of intimate partner violence across orthopaedic fracture clinics in Ontario. J Bone Joint Surg Am. 2011;93:132-41.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 16. Wadman MC, Muelleman RL. Domestic violence homicides: ED use before victimization. Am J Emerg Med. 1999;17: 689-91.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 17. Brown JB, Lent B, Brett PJ, et al. Development of the Woman Abuse Screening Tool for use in family practice. Fam Med. 1996;28:422-8.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 18. Feldhaus KM, Koziol-McLain J, Amsbury HL, et al. Accuracy of 3 brief screening questions for detecting partner violence in the emergency department. JAMA. 1997;277:1357-61.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 19. MacMillan HL, Wathen CN, Jamieson E, et al. Approaches to screening for intimate partner violence in health care settings: a randomized trial. JAMA. 2006;296:530-6.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 20. Yut-Lin W, Othman S. Early detection and prevention of domestic violence using the Women Abuse Screening Tool (WAST) in primary health care clinics in Malaysia. Asia Pac J Public Health. 2008;20:102-16.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 21. Sprague S, Madden K, Dosanjh S, et al. Screening for intimate partner violence in orthopedic patients: a comparison of three screening tools. J Interpers Violence. 2012;27:881-98.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 22. MacMillan HL, Wathen CN, Jamieson E, et al. Screening for intimate partner violence in health care settings: a randomized trial. JAMA. 2009;302:493-501.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 23. Rabin RF, Jennings JM, Campbell JC, et al. Intimate partner violence screening tools: a systematic review. Am J Prev Med. 2009;36:439-45.

  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

 24. Fogarty CT, Brown JB. Screening for abuse in Spanish-speaking women. J Am Board Fam Pract. 2002;15:101-11

  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

1 aios chirurgie, Trauma Unit afdeling Chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

2 researchcoördinator, Joint Research, afdeling Orthopedie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

3 traumachirurg, Trauma Unit afdeling Chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

4 traumachirurg, afdeling Chirurgie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

5 orthopedisch chirurg, afdeling Chirurgie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

6 researchcoördinator, department of Orthopaedic Surgery, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

7 orthopedisch chirurg, department of Orthopaedic Surgery, St. Michael’s Hospital Toronto, Ontario, Canada

8 orthopedisch chirurg, department of Orthopaedic Surgery, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Beerekamp, M., Scholtes, V., Luitse, J. et al. De prevalentie van partnergeweld bij vrouwen die de poliklinieken Traumachirurgie/Orthopedie bezoeken in het AMC Amsterdam en het OLVG. Ned Tijdschr Traumachir 23, 66–74 (2015). https://doi.org/10.1007/s12506-015-0020-2

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12506-015-0020-2