Skip to main content

Stomp buiktrauma bij kinderen; een CT-abdomen is zelden nodig

Samenvatting

Kinderen die een stomp abdominaal trauma doormaken, ondergaan in de traumaopvang vaak direct een CT-scan wanneer er vrij vocht gezien wordt op een FASTechografie. Aan de hand van een drietal casus wordt de waarde van deze CT-scan ter discussie gesteld. Onzes inziens heeft de CT-scan bij hemodynamisch stabiele patiënten weinig klinische consequenties, 97% van de kinderen met een milt ruptuur na een stomp abdominaal trauma zal middels een conservatief beleid herstellen. Gezien de twijfelachtige overeenstemming bij de beoordeling van de scan en het risico op stralingsgeïnduceerde maligniteiten na een CT-scan op jonge leeftijd is het onze suggestie terughoudender te zijn met het vervaardigen van een CT-scan bij hemodynamisch stabiele kinderen. Onafhankelijk van de gradering van het letsel zal in de overgrote meerderheid een conservatief beleid gevoerd kunnen worden.

Abstract

Children with a blunt abdominal trauma, often undergo a CT-scan, when free fluids are seen on a FASTultrasound performed in a trauma setting. Based on three cases the value of this CT-scan is discussed. In our opinion, the CT-scan in hemodynamically stable patients has few clinical consequences, while 97% of children with a splenic rupture after blunt abdominal trauma will recover with a conservative treatment. Given the dubious observer agreement about the result of the scan and the risk of radiation induced malignancies after CT-scanning at a young age, our suggestion is to be reserved with making a CT-scan in hemodynamically stable children with blunt abdominal trauma. In the majority of cases a conservative treatment can be used, irrespectively of the degree of injury.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Vugt AB van. ‘Advanced trauma life support’ in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2093–7.

  PubMed  Google Scholar 

 2. Moore EE, Cogbill TH, Jurkovich GJ, et al. Organ injury scaling: spleen and liver (1994 revision). J Trauma. 1995 Mar;38(3):323–4.

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 3. Davies DA, Ein SH, Pearl R, et al. What is the significanceof contrast “blush” in pediatric blunt splenic trauma? JPS.2010;45:916-20.

  Google Scholar 

 4. Stylianos S. Evidence-based guidelines for resource utilization in children with isolated spleen or liver injury. JPS. 2000;35(2):16–4.

  Google Scholar 

 5. St. Peter SD, Sharp SW, et al. Prospective validation of an abbreviated bedrest protocol in the management of blunt spleen and liver injury in children. JPS. 2011;46:173–7.

  Google Scholar 

 6. Nellensteijn DR, Duis HJ ten, Oldenziel J, et al. Only moderate intra- and inter-observer agreement between radiologist and surgeons when grading blunt paediatric hepatic injury on CT-scan. EJPS. 2009;19:392–4.

  CAS  Google Scholar 

 7. Mathews JD, Forsythe AV, Brady Z, et al. Cancer risk in 680 000 people exposed to computed tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11 million Australians. BMJ. 2013;346:f2360.

 8. Miglioretti DL, Johnson E, Williams A, et al. The use of computes tomography in pediatrics and the associated radiation exposure and estimated cancer risk. JAMA Ped. 2013;10:1–8.

  Google Scholar 

 9. Leiner T, de Jong PA, Nievelstein RAJ. CT-scans bij kinderen: voorzichtigheid is geboden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013 157(39):A671–1.

  Google Scholar 

 10. Schuppen J van, Olthof DC, Wilde JCH, et al. Diagnostic accuracy of a step-up imaging strategy in Pediatric patients with blunt abdominal trauma. Eur J Radiol. 2014;83(1):206–11.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

1 anios orthopedie, afdeling Orthopedie, St Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam, destijds coassistent Kinderchirurgie bij Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam

2 radioloog, afdeling Radiologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

3 kinderchirurg, afdeling Kinderchirurgie, Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam

4 traumatoloog, Trauma Unit afdeling Chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

5 kinderchirurg, afdeling Kinderchirurgie, Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Derriks, J., van Schuppen, J., Wilde, J. et al. Stomp buiktrauma bij kinderen; een CT-abdomen is zelden nodig. TIJD. TRAUMACHIRURGIE 22, 118–121 (2014). https://doi.org/10.1007/s12506-014-0029-y

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12506-014-0029-y