Skip to main content

MRSA veroorzaakt thoraxempyeem na gebruik van thoraxdrains

Een zeldzame verwekker van een regelmatigoptredende complicatie

Samenvatting

Wij presenteren een casus van een 61-jarige man die na een traumatisch letsel van de thorax een thoraxempyeem ontwikkelt op basis van een meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Dit is een ongebruikelijke verwekker bij een regelmatig optredende complicatie. Bij het gebruik van thoraxdrains in de acute setting zal in ongeveer 2 tot 25% van de gevallen als complicatie empyeem van de gedraineerde thoraxholte optreden. De meest voorkomende verwekker van deze complicatie is de Staphylococcus aureus en in mindere mate de streptokokken. Deze micro-organismen impliceren een causale rol van dermale contaminatie in de pleurale holte. Bijzonder in de besproken casus is het feit dat een MRSA de verwekker is geweest. Thoraxempyeem veroorzaakt door een MRSA, komt zeer zelden voor en is vrijwel alleen in de vorm van case reports beschreven na longchirurgie in het kader van een pulmonale maligniteit bij een immuungecompromitteerde patiënt. In de literatuur is aangetoond dat de duur van thoraxdrainage een onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan van empyeem. Het traumamechanisme en de setting (acuut/ electief) waarin de drain geplaatst wordt, lijkt geen invloed te hebben op het ontstaan van thoraxempyeem. Het optreden van een hematothorax is de belangrijkste oorzaak van pleuraal empyeem. Behandeling van het posttraumatisch optredende thoraxempyeem is chirurgisch: video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) of thoracotomie en antimicrobiële behandeling op geleide van de kweek. Bij deze patiënt werd gekozen voor een thoracotomie en, op geleide van de kweek, behandeling met clindamycine om de MRSA optimaal te behandelen in een stadium 3-empyeem.

Abstract

We present a case report about a 61 year old male who developed a pleural empyema with MRSA after treatment of a traumatic pneumothorax with a chest drain. Pleural empyema is a common complication (2-25%) of a chest trauma, especially when chest drains have been used. Most cases of posttraumatic pleural empyema are caused by Staphylococcus aureus. However, in this patient a MRSA is the cause of the empyema. An unusual cause of a common complication, as this is mostly described in case reports considering lung surgery in the immune compromised patient. Multiple risk factors are determined to develop an empyema in the acute setting. The most important risk factor is the occurrence of a haemothorax. Other risk factors include prolonged duration of chest drainage. The setting in which the tube is placed is not a risk factor, neither is the mechanism of the trauma. The treatment of posttraumatic pleural empyema includes surgical treatment (video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) or thoracotomy) and antimicrobial treatment. The category 3 empyema in this patient was treated with a thoracotomy and clindamy cine.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1.
Figuur 2.

Literatuur

 1. 1.

  Eddy AC, Luna GK, Copass M. Empyema thoracis in patients undergoing emergent closed tube thoracostomy for thoracic trauma. Am J Surg. 1989;157:494–7.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 2. 2.

  Ueno T, Toyooka S, Soh J, et al. Intrathoracic irrigation with arbekacin for methicillin-resistant Staphylococcus aureus empyema following lung resection. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012;15:437–41.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 3. 3.

  Eren S, Esme H, Sehitogullari A, Durkan A. The risk factors and management of posttraumatic empyema in trauma patients. Injury. 2008;39:44–9.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 4. 4.

  Aguilar MM, Battistella FD, Owings JT, Su T. Posttraumatic empyema. Risk factor analysis. Arch Surg. 1997;132:647–50.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to C. Heus.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Heus, C., Oosterhuis, J. & Zuidema, W. MRSA veroorzaakt thoraxempyeem na gebruik van thoraxdrains. TIJD. TRAUMACHIRURGIE 22, 20–22 (2014). https://doi.org/10.1007/s12506-014-0005-6

Download citation