Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 10, Issue 3, pp 77–77 | Cite as

Diabetes en depressie in de Maastricht Studie

  • Annette van Vliet
Journaal
  • 232 Downloads

Samenvatting

De Maastricht Studie is een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van diabetes mellitus type 2 (DM2) onder 10.000 mensen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar die wonen in Zuid- Limburg. Van hen heeft ongeveer de helft DM2 en de andere helft géén diabetes. Van 2010 tot 2015 is bijgehouden hoe de medische toestand van de deelnemers is en welke ziekten zij in de loop van de jaren ontwikkelen. Ook werd gekeken welke factoren bijdragen aan het ontstaan van chronische ziekten en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijks leven.

Literatuur

  1. Neto MG, et al. Dance therapy in patients with chronic heart failure: a systematic review and a meta-analysis. Clin Rehabil 2014;28:1172-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Annette van Vliet
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations