Skip to main content
Log in

Partydrugs en studenten: gebruik en kennis van de risico’s

Party drugs and students: usage and knowledge of the risks

 • Artikel
 • Published:
Verslaving

Samenvatting

Het gebruik van partydrugs onder jongvolwassenen in Nederland is veelvoorkomend en gaat soms gepaard met ernstige incidenten. Voor effectieve voorlichting is het van belang te weten wat de risicopopulaties zijn en in hoeverre gebruikers zich bewust zijn van de specifieke risico’s van verschillende partydrugs. Met een schriftelijke enquête onder 514 studenten hebben de auteurs de prevalentie van partydrugsgebruik en het kennisniveau hieromtrent binnen de (Nederlandse en internationale) Groningse studentenpopulatie in kaart gebracht. Het gebruik is hoog: 30,8 % van de Nederlandse studenten en 19,8 % van de internationale studenten heeft recentelijk partydrugs gebruikt, waarbij XTC het meest gebruikte middel is. Leden van studentenverenigingen gebruiken aanzienlijk meer dan niet-leden. Het kennisniveau van de Nederlandse studenten ligt over het algemeen hoger dan dat van de internationale studenten. De risico’s van het combineren van XTC met amfetamine, uppers met downers worden onderschat, evenals die van het combineren van partydrugs met alcohol. Ook weet een groot deel van de gebruikers niet dat cocaïne en heroïne op elkaar kunnen lijken. Overige kennislacunes, preventiemaatregelen en de implicaties voor drugsvoorlichting en -preventie worden tevens in dit artikel besproken.

Abstract

The use of party drugs among young adults in the Netherlands is substantial and related to serious health incidents. For effective health education it is important to know which (sub)populations are at risk and to what extent the users are aware of the potential risks. Therefore, a total of 514 Dutch and international students in Groningen filled in a questionnaire in order to map the use of (different kinds of) party drugs and the knowledge of the accompanying risks. The results show that the prevalence of use is high: 30.8% of the Dutch students and 19.8% of the international students report having used party drugs recently; XTC is the most used drug. Members of student associations use significantly more party drugs compared to non-members. In general, Dutch students possess more knowledge about the risks of various party drugs compared to international students. With respect to specific knowledge, the risks of combining XTC with amphetamine, uppers with downers, and party drugs with alcohol, are underestimated. Also, a large share of the users doesn’t know that cocaine can look like heroin. Other knowledge gaps, used preventive measures and implications for drug prevention programmes are also discussed in this article.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Notes

 1. Groningen behoort bij de grootste studentensteden van Nederland. Circa 12 % van alle studenten in Groningen zijn internationale studenten. Het is een langjarige trend dat Nederland meer buitenlandse studenten trekt. Het aantal internationale studenten stijgt momenteel met 17 % per jaar. Hierdoor is het belangrijk om ook een goed beeld te krijgen van deze groep.

 2. De leeftijden van de respondenten lopen uiteen van 17–41 jaar, met een gemiddelde van 22 jaar. Van de geënquêteerden is 47 % man en 53 % vrouw. Verder is 53 % Hanzehogeschool-student en 47 % universitair student.

 3. Het aantal internationale studenten dat lid is van een studentenvereniging is zeer gering. Het patroon is wel vergelijkbaar: van de zes leden gebruikten er drie recent partydrugs.

Literatuur

 • Bos, A. van den, Nijkamp, R., & Bieleman, B. (2015). Klompen, tulpen en nederwiet. Onderzoek naar de veronderstelde acceptatie en het gebruik van cannabis onder internationale en Nederlandse studenten die in Nederland studeren. Verslaving, 11, 119–129.

  Article  Google Scholar 

 • Dorsselaer, S. van, & Goossens, F. X. (2015). Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten. Inventarisatie van prevalentieschattingen onder mbo-, hbo- en wo-studenten in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

 • EMCDDA (2017). European drug report 2017: trends and developments. Lissabon: EMCDDA.

  Google Scholar 

 • Fowler, M., & Willemsen, R. (2016). ‘Gebruik jij ook?’ Een kwantitatief onderzoek naar het gebruik van partydrugs onder Groningse studenten. Afstudeerscriptie. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

  Google Scholar 

 • Goossens, F. X., & Hasselt, N. E. van (2015). Strategische verkenning uitgaansdrugs 2015. Utrecht: Trimbos-Instituut.

  Google Scholar 

 • Goossens, F. X., Frijns, T., Hasselt, N. E. van, & Laar, M. W. van (2013). Het grote uitgaansonderzoek 2013. Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

 • Maccoun, R. J. (1998). Towards a psychology of harm reduction. American Psychologist, 53, 199–208.

  Article  Google Scholar 

 • Monshouwer, K., Pol, P. van der, & Laar, M. W. van (2016). Het grote uitgaansonderzoek 2016. Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

 • Rijn, M. van (2016). Toespraak van staatssecretaris Van Rijn (VWS) tijdens het drugscongres van het Trimbos-instituut te Amersfoort. www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/martin-van-rijn/documenten/toespraken/2016/03/17/toespraak-van-staatssecretaris-van-rijn-tijdens-het-drugscongres-van-het-trimbos-instituut. Geraadpleegd op: 28 mei 2017.

  Google Scholar 

 • Unity (2015). Jaarverslag 2015. www.unity.nl/unity/jaarverslag. Geraadpleegd op: 28 mei 2017.

  Google Scholar 

 • Wijers, L., Croes, E., & Valkenbert, H. (2015). Monitor drugsincidenten 2015. Utrecht: Trimbos-Instituut.

  Google Scholar 

 • Witkam, R., Monshouwer, K., Drost, Y., Laan, M. van der, & Pol, P. van der (2017). Wat doen XTC-gebruikers om risico’s te beperken? Verslaving, 13, 102–119.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Arne van den Bos.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van den Bos, A., Sijtstra, M.S. & Bieleman, B. Partydrugs en studenten: gebruik en kennis van de risico’s. Verslaving 13, 226–238 (2017). https://doi.org/10.1007/s12501-017-0136-8

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12501-017-0136-8

Navigation