Skip to main content

Vroegsignalering alcohol bij senioren

De afgelopen jaren is de alcoholproblematiek onder senioren (55-plussers) fors gestegen, meer dan in andere leeftijdsgroepen. Het Partnership Vroegsignalering Alcohol besloot in 2009 voor deze leeftijdsgroep een protocol vroegsignalering op te zetten. Een argument voor speciale aandacht voor senioren is dat voor hen afwijkende (strengere) drinknormen dienen te worden gehanteerd: met het stijgen van de leeftijd wordt de tolerantiedrempel voor alcohol in fysiologische zin verlaagd. Daarnaast is bij senioren sprake van andere settingen waar screening en vroegsignalering dient plaats te vinden (zoals verzorgingstehuizen, thuiszorg en welzijnswerk voor ouderen). Senioren gaan overigens ook vaker naar de huisarts, die daar dus bijzonder aandacht voor moet hebben. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit protocol en de invoering hiervan in twee ziekenhuizen bij wijze van experiment. Voorafgaand besteden wij aandacht aan de alcoholproblematiek onder de betreffende doelgroep.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Notes

 1. Tot 2008 uitgevoerd door het NIGZ, daarna door het Trimbos-instituut.

 2. Momenteel wordt, onder meer vanwege de opheffing van het NKOP, de samenstelling herzien.

Literatuur

 • Baarsen, C. van (2009). Ouderen, alcohol en valincidenten. Literatuurstudie. Zeist: NKOP.

  Google Scholar 

 • Comijs, H.C., Tilburg, T.G. van, & Deeg, D.J.H. (2009). Alcohol, sociale veiligheid, empowerment. Amsterdam: VU Medisch Centrum.

  Google Scholar 

 • Etten, D. van, & Weingart, S. (2009). Trainershandleiding t.b.v. het invoeren van het protocol ouderen, alcohol en vallen. Zeist: NKOP; Utrecht: Trimbos-instituut.

 • Gual, A., Segura, A., Conte, M., e.a. (2002). Audit-3 and Audt-4: Effectiveness of two short forms of the Alcohol Use Disorders Identification Test. Alcohol and Alcoholism, 37, 591–596.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Ouwehand, A.W., Wisselink, D.J., Kuijpers, W.G.T., Delden, E.B. van, & Mol, A. (2011). Kerncijfers verslavingszorg 2010. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: SIVZ.

  Google Scholar 

 • PHEPA (2005). The Primary Health Care European Project on Alcohol. Clinical guidelines on identification and brief interventions. Barcelona: Department of Health of the Government of Catalonia.

  Google Scholar 

 • Stichting Informatievoorziening Zorg (2010). LADIS bulletin. Ouderen (55+) in de ambulante verslavingszorg in Nederland (2000–2009). Houten: SIVZ.

  Google Scholar 

 • Weingart, S.W.S.M. (2009). Factsheet alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998–2007). Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

 • Weingart, S.W.S.M. (2010). Factsheet protocol ouderen, alcohol en vallen op de SEH. Utrecht: Trimbos-instituut.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

senior wetenschappelijk medewerker en lector verslavingspreventie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, wetenschappelijk medewerker

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bovens, R., Weingart, S. Vroegsignalering alcohol bij senioren. VERSLAVING 7, 57–64 (2011). https://doi.org/10.1007/s12501-011-0032-6

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12501-011-0032-6