Skip to main content

Verontrustende toename van arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen

NVIC ziet verdubbeling van aantallen

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Anja Wijnands-Kleukers.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Wijnands-Kleukers, A., Rietjens, S., Verkooijen, R. et al. NVIC ziet verdubbeling van aantallen . TBV - Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd 30, 54–60 (2022). https://doi.org/10.1007/s12498-021-1464-5

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12498-021-1464-5