Advertisement

van de verenigingen

  • Hans de BrouwerEmail author
van de verenigingen
  • 5 Downloads

Lustrumcongres

Als u dit leest, kunnen we hopelijk terugkijken op een geslaagd jubileumcongres. Omdat de deadline voor het aprilnummer enige tijd voor het congres was, kunt u een uitgebreid verslag van het congres pas in het volgende nummer lezen.

Evaluatie individueel functioneren (EIF)

De kick-off-bijeenkomsten werden alle zeer goed bezocht. De belangstelling was zelfs zo groot dat er een extra bijeenkomst op 18 april gepland is. Deelnemers hebben laten weten dat ze veel hebben aan de informatie die gegeven is. Het algemene gevoel is dat er vooral veel koudwatervrees weggenomen is. Voor de meest actuele informatie over EIF wil ik u verwijzen naar onze site maar vooral naar de site van het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) die sinds kort in de lucht is. De site is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder gevuld worden. Het KBSG zal u de nodige ondersteuning gaan bieden bij uw herregistratie. In een persoonlijke digitale omgeving kunt u uw evaluatie (individueel en...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations