Advertisement

De rol van coping bij kankerpatiënten

 • Peter van MuijenEmail author
 • Ton Schellart
 • Saskia Duijts
 • Allard van der Beek
onderzoek in het kort
 • 31 Downloads

Doel van het onderzoek

In 2016 werd door ruim 4500 werknemers met kanker een WIA-uitkering aangevraagd. Van hen kreeg 1800 een IVA-uitkering en 1200 werden tijdelijk volledig arbeidsongeschikt geacht (WGA 80-100%). Door de toenemende participatie van ouderen op de arbeidsmarkt en hogere pensioenleeftijd is toename van het aantal aanvragen te verwachten. Werkhervatting na langdurig verzuim is van meerdere factoren afhankelijk. Naast werk- en omgevingsfactoren zijn ook persoonlijke factoren, zoals coping en ervaren belemmeringen van belang. Uit de literatuur blijkt dat bij kankerpatiënten actieve coping positief geassocieerd is met ervaren gezondheid, en passieve coping juist met beperkt functioneren. Actieve coping wordt hierbij gedefinieerd als de cognitieve of gedragsmatige reactie op ervaren stress terwijl de passieve coping ziet op de emotionele respons. Vraagstelling van ons onderzoek was: welke rol speelt coping bij werkhervatting van werknemers na behandeling voor kanker? Doel...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • Peter van Muijen
  • 1
  Email author
 • Ton Schellart
  • 2
 • Saskia Duijts
  • 3
 • Allard van der Beek
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations