Skip to main content
Log in

Visie van verzekeringsartsen op de claimbeoordeling van mensen met een beperkte levensverwachting

 • voor de praktijk
 • Published:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde Aims and scope

Samenvatting

Bij mensen met een beperkte levensverwachting komen verzekeringsartsen steeds vaker voor de vraag te staan of cliënten nog wel belastbaar zijn voor arbeid.

Door middel van semigestructureerde interviews werd onderzocht welke problemen en oplossingen verzekeringsartsen zien bij de claimbeoordeling van mensen met een beperkte levensverwachting.

Deelnemers ervaren problemen ten aanzien van de definitie ‘beperkte levensverwachting’, het wel of niet vastleggen van de belastbaarheid, het toepassen van de richtlijnen, en onzekerheid over de individuele prognose van mensen met een beperkte levensverwachting.

Zij zien oplossingen in actualisering van richtlijnen, en individueel op de hoogte zijn en blijven van medische ontwikkelingen. Er is behoefte aan consensus en handvatten binnen de beroepsgroep ten aanzien van het begrip en begrenzing van beperkte levensverwachting en het wel of niet vastleggen van de belastbaarheid. Ook is er behoefte aan toegankelijke informatie en evidence over de actuele levensverwachting en prognose van de functionele mogelijkheden.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 1. Coronel instituut voor arbeid en gezondheid, Academisch Medisch Centrum. In opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Rapport Kanker en werk: problemen van werkgever en werknemer. Rapportnummer 16-04. 2016.

 2. Muijen P, Duijts S, Kornet-Van der Aa D, et al. WIA-beoordeling na behandeling voor kanker; welke factoren weegt de verzekeringsarts? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2017;24:158-63

 3. Cernohovsky Y, Cornelius B. Dilemma voor de verzekeringsarts: een klein vlekje met grote gevolgen? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016;24:206-9.

 4. OT-groep adviseurs Den Haag-Utrecht-Rotterdam. Zeepkist reactie op ‘Een klein vlekje met grote gevolgen’. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016;24:359.

 5. Buiting H.M, Linn SC, Smorgenburg CH, et al. Klinische les: Leven met niet meer te genezen kanker. Ned Tijdschr Geneeskd 2016;160(22):19-22 (A9615).

 6. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. 8 juli 2000, Stb. 2000, 307.

 7. Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocol Borstkanker, 2007.

 8. Hoving JL, Voort R van der, Kok R, Verbeek J, et al. Het belang van een goed onderbouwde prognose en de rol van evidence daarbij: een survey onder verzekeringsartsen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016;24:465-71.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Elza Muller.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Muller, E., Hoving, J. Visie van verzekeringsartsen op de claimbeoordeling van mensen met een beperkte levensverwachting. TBV - Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd 26, 533–537 (2018). https://doi.org/10.1007/s12498-018-0311-9

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12498-018-0311-9

Keywords

Navigation