Advertisement

Symptom validity in clinical assessments

  • Charles Lemmers
Proefschriftbespreking
  • 50 Downloads

Samenvatting

Dit is een zeer belangrijk proefschrift naar het fenomeen onderpresteren van cliënten, in vaktaal: ‘symptoomvaliditeit’. Een begrip dat samenhangt met de vraag of cliënten zich wel of niet voldoende inspannen om een goed resultaat te behalen en of psychische en of fysieke klachten wel betrouwbaar worden geuit.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Charles Lemmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations