Advertisement

Onvrede over begeleiding van letsel door bedrijfsongeval: Bedrijfsarts krijgt waarschuwing

  • Bas Sorgdrager
Uitspraken tuchtcollege
  • 12 Downloads

Samenvatting

Wat doe je als bedrijfsarts als een werknemer je vraagt om een ziekmelding door te geven? De aanleiding voor de hier beschreven tuchtzaak is een door de werkneemster aangevraagd spreekuurcontact, een arbeidsomstandighedenspreekuur. De bedrijfsarts bleek zich onvoldoende bewust te zijn van de Code Gegevensverkeer van de KNMG. De situatie escaleert met een klacht bij het Regionaal Tuchtcollege. De klacht wordt voor een deel gegrond verklaard met als maatregel een waarschuwing. Hieronder is de zaak samengevat weergegeven.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Bas Sorgdrager
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations