Advertisement

Is dit beleid of is hierover nagedacht?

De NVAB dramadriehoek
  • Dolf Algra
Column
  • 96 Downloads

Samenvatting

De NVAB heeft een nieuwe voorzitter. Gertjan Beens. Sinds november 2017. Recent gaf hij middels een uitgebreid interview in Medisch Contact zijn visitekaartje af. Hij had er duidelijk zin in: “We hebben de wind in de rug voor preventie.” Wat passeerde de revue? En nog belangrijker: hoe staat het ervoor?

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Dolf Algra
    • 1
  1. 1.RotterdamNederland

Personalised recommendations