Ruik je dat niet? Reukstoornissen door blootstelling in het werk

Samenvatting

Veel mensen ervaren wel eens dat ze minder goed kunnen ruiken, bijvoorbeeld na een verkoudheid. In zo’n periode is ook de smaak minder, maar gelukkig herstellen reuk en smaak zich meestal vanzelf weer, nadat de verkoudheid is verdwenen. Toch kan het reukvermogen door uiteenlopende oorzaken ook langdurig of blijvend worden aangetast en dat heeft grote invloed op het welbevinden en het functioneren van mensen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Hummel T, Landis BN, Hüttenbrink K-B. Smell and taste disorders. GMS current topics in otorhinolaryngology, head and neck surgery. German Medical Science; 2011; 1–0.

 2. 2.

  Loijmans R. Reukverlies. Huisarts en wetenschap 2012; 55: 231–231.

  Article  Google Scholar 

 3. 3.

  Stinis H. Reukstoornissen door het werk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10: 293–295.

  Article  Google Scholar 

 4. 4.

  Doty RL. Olfactory dysfunction and its measurement in the clinic and workplace. International archives of occupational and environmental health 2006; 79: 268–282.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 5. 5.

  Loijmans R. Reukverlies. Huisarts en wetenschap 2012; 55: 231–231.

  Article  Google Scholar 

 6. 6.

  Hannu T, Toskala E, Tuomi T, Sainio M. Anosmia in association with occupational use of a waterproof coating chemical. Occupational Medicine 2005; 55: 142–144.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 7. 7.

  Heiser C, Grupp K, Hörmann K, Stuck B. Loss of olfactory function after exposure to barbituric acid. Auris Nasus Larynx 2010; 37: 103–105.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 8. 8.

  Prudhomme JC, Shusterman DJ, Blanc PD. Acute-onset persistent olfactory deficit resulting from multiple overexposures to ammonia vapor at work. The Journal of the American Board of Family Practice 1998; 11: 66–69.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 9. 9.

  Gobba F. Occupational exposure to chemicals and sensory organs: a neglected research field. Neurotoxicology 2003; 24: 675–691.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 10. 10.

  Gobba F. Olfactory toxicity: long-term effects of occupational exposures. International archives of occupational and environmental health 2006; 79: 322–331.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 11. 11.

  Doty RL, Hastings L. Neurotoxic exposure and olfactory impairment. Clin Occup Environ Med. 2001; 1: 547–575.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Sandmark B, Broms I, Löfgren L, Ohlson C-G. Olfactory function in painters exposed to organic solvents. Scandinavian journal of work, environment & health 1989; 60–63.

 13. 13.

  Hughes M, Carson M, Collins M, et al. Does diisocyanate exposure result in neurotoxicity? Clinical Toxicology 2014; 52: 242–257.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Annet Lenderink.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Lenderink, A., Maleszka, S. & Godderis, L. Ruik je dat niet? Reukstoornissen door blootstelling in het werk. TBV - Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd 24, 186–189 (2016). https://doi.org/10.1007/s12498-016-0072-2

Download citation