De rol van gezondheidsprofessionals in de asbestcasus 1930-1990

Samenvatting

Asbest is vele jaren een ernstig gezondheidsrisico geweest in bedrijven en in het algemene milieu.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Nico Plomp.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Plomp, N. De rol van gezondheidsprofessionals in de asbestcasus 1930-1990. TBV - TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE 22, 161–162 (2014). https://doi.org/10.1007/s12498-014-0073-y

Download citation