Skip to main content

De relatie tussen mate van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en gezondheid

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in 1) de samenhangen van gezondheid, leefstijlfactoren, demografische factoren, arbeidsfactoren en ziektediagnoses met arbeidsongeschiktheid en re-integratie; 2) of gezondheid het verband tussen arbeidsongeschiktheid en re-integratie beïnvloedt. Het betrof een retrospectief cross-sectioneel dossieronderzoek onder 165 WIA aanvragers tussen de 35 en 65 jaar in de regio Utrecht in 2011. Uit de analyse bleek de onderlinge relatie tussen arbeidsongeschiktheid en re-integratie volledig gemodereerd te worden door de gezondheid, i.c. psychische beperkingen en fysieke beperkingen. Arbeidsongeschiktheid was positief geassocieerd met overgewicht, een hoger uurloon, man zijn en autochtone status. Re-integratie was negatief geassocieerd met een psychische hoofddiagnose en een lager beroepsniveau. De verklaarde variantie van arbeidsongeschiktheid was hoog (44-49%), die van re-integratie laag (17-18%). Meer onderzoek is nodig om oorzaak-gevolg relaties van de genoemde factoren vast te kunnen stellen met arbeidsongeschiktheid en meer inzicht te krijgen in het slagen van re-integratie.

Summary

The relationship between the severity of disability, rehabilitation and health

This study investigated the association of health, life style, demographic factors and work factors with the severity of work disability and rehabilitation. We were specifically interested in the role of health in the relationship between disability and rehabilitation. We performed a retrospective cross-sectional survey of the files of 165 disability allowance claimants in the Utrecht region in 2011, aged between 35 and 65 at the onset of disability. We used multiple regression analyses and Two-Stage Least Squares procedures. The results showed that the relationship between disability and rehabilitation was completely moderated by health, i.e. mental and physical incapacities, of which mental limitations had a greater influence than physical limitations. Disability was positively associated with a higher body weight, higher hourly wage, male gender and autochthonous identity. Rehabilitation was negatively associated with a mental diagnosis and a lower work level. The explained variance of disability was high (44-49%), that of rehabilitation low (17-18%). More research is needed to ascertain the cause and effect relationships of the mentioned factors and to achieve a better insight into factors influencing a successful rehabilitation.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Burdorf A, Mackenbach PJ. De invloed van gezondheid op vervroegde uittreding uit het arbeidsproces. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2006.

 2. 2.

  Brouwer S, Lange A de, et al. Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken. Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen, 2012.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Hidding R, Jong A de, Krestin M, et al. Studierapport ‘De oudere werknemer’: Omgaan met vergrijzing in de organisatie. STECR, 2004.

 4. 4.

  Nauta A, de Bruin MR, Cremer R. De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid oudere werknemers. TNO Arbeid, 2004.

 5. 5.

  UWV kennisverslag 2012-I-II, 2011

 6. 6.

  Van den Berg TIJ, Alavinia SM, et al. The influence of psychosocial factors at work and life style on health and work ability among professional workers. Int Arch Occup Environ Health 2008; 81(8): 1029–37.

  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

 7. 7.

  Bruggink JW, Garssen MJ, Lodder BJH, Kardal M. Trends in gezonde levensverwachting. CBS Bevolkingstrends 2009; 57(1): 60–66.

  Google Scholar 

 8. 8.

  Emmerson C, Tetlow G: Labour market transitions. In Retirement, Health and Relationships of the Older Population in England: The 2004 English Longitudinal Study of Ageing (Wave 2). Edited by Banks J, Breeze E, Lessof C, Nazroo J. London: Institute for Fiscal Studies 2006:41–63.

 9. 9.

  Dekkers-Sanchez PM, Wind H, Sluiter JK, et al. What factors are most relevant to the assessment of work ability of employees on long-term sick leave? The physicians’ perspective. Int Arch Occup Environ Health, 2012.

 10. 10.

  Schellart AJ, Mulders H, Steenbeek R, et al. Interdoctor variations in the assessment of functional incapacities by insurance physicians. BMC Publ Health 2011; 11:864.

  Article  Google Scholar 

 11. 11.

  Nieuwenhuijsen K, Verbeek JH, De Boer AG, et al. Supervisory behaviour as a predictor of return to work in employees absent from work due to mental health problems. Occup Environ Med. 2004; 61(10)817–23.

  CAS  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

 12. 12.

  Anema JR, Schellart AJM, Cassidy JD, et al. Can Cross Country Differences in Return-to-Work After Chronic Occupational Back Pain be Explained? An Exploratory Analysis on Disability Policies in a Six Country Cohort Study. J Occup Rehabil 2009; 19(4): 419–26.

  CAS  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 13. 13.

  Hepburn CG, Kelloway EK, Franche RL. Early employer response to workplace injury: What injured workers perceive as fair and why these perceptions matter. Journal of Occupational Health Psychology 2010;15(4): 409–420.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 14. 14.

  Nielsen MB, Madsen IE, Bültmann U, et al. Encounters between workers sick-listed with common mental disorders and return-to-work stakeholders. Does workers’ gender matter? Scand J Public Health 2013; 41(2):191–7.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 15. 15.

  Wanberg C, Hough L, Song Z. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. The Journal of applied psychology 2002; 87(6): 11001120.

  Article  Google Scholar 

 16. 16.

  Horssen C van, Doorn E van. Onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Minder dan 35% arbeidsongeschikt: blijven werken of toch niet? Amsterdam: Stichting van de Arbeid, 2007

  Google Scholar 

 17. 17.

  Burg C van der, Molenaar-Cox P, Klein Hesselink D, et al. Langdurig verzuimende vangnetters. Kenmerken van de vangnetpopulatie op basis van een dossieronderzoek. Leiden: TNO/AStri, 2011.

  Google Scholar 

 18. 18.

  Versantvoort M, Echtelt P van. Belemmerd aan het werk. SCP/CBS/TNO/UWV Kenniscentrum. Den Haag: 2012.

 19. 19.

  Centraal Bureau voor de Statistiek. Statline (2011). http://statline.cbs.nl (benaderd op 8 augustus 2013)

 20. 20.

  Centraal Bureau voor de Statistiek, Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Hoogopgeleiden 2012 (indicator 2100, versie 04, 12 juli 2013). http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/(benaderd op 12 augustus 2013)

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Martin Kaplan.

Additional information

Drs. M. Kaplan is chemicus en verzekeringsarts bij Sociaal Medische Zaken van UWV.

Dr. A.J.M. Schellart MBA is sociaal wetenschapper/econoom/bedrijfskundige en senior kennisadviseur bij het Centraal Expertise Centrum van Sociaal Medische Zaken van UWV.

Correspondentieadres E-mail: martin.kaplan@uwv.nl

Financiële ondersteuning door UWV. Er zijn door de auteurs geen belangenconflicten gemeld.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Kaplan, M., Schellart, T. De relatie tussen mate van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en gezondheid. TBV - TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE 22, 58–64 (2014). https://doi.org/10.1007/s12498-014-0027-4

Download citation

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Re-Integratie
 • Gezondheid
 • Verzekeringsgeneeskunde