Somatisatie of SOLK? Herkenning van somatisatie bij verzuimende werknemers

 • R. Hoedeman
 • P. C. Koopmans
 • J. W. Groothoff
Onderzoek

DOI: 10.1007/s12498-012-0217-x

Cite this article as:
Hoedeman, R., Koopmans, P.C. & Groothoff, J.W. TBV - TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE (2012) 20: 455. doi:10.1007/s12498-012-0217-x

SAMENVATTING

Doel van dit onderzoek was om te inventariseren in welke mate de duiding somatisatie van de bedrijfsarts ertoe bijdroeg om arbeidsongeschikte werknemers met veel somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) te herkennen. Tevens werd onderzocht wat de invloed van werknemers- en bedrijfsartskenmerken op deze duiding was. In dit onderzoek namen 43 bedrijfsartsen van vijf groepspraktijken van twee grote arbodiensten deel. Er werden gegevens van 489 arbeidsongeschikte deelnemers verkregen. Qua duiding somatisatie was er geen significant verschil bij de twee groepen werknemers met een PHQ-score ≥ 15 en < 15. Uit de multilevelanalyse bleek een grote variatie in de duiding somatisatie, waarbij het geslacht en de bevlogenheid van de bedrijfsarts een rol speelden en daarnaast de attributie van de werknemer. Conclusie is dat het concept somatisatie niet aansluit op werknemers met veel SOLK en niet eenduidig door bedrijfsartsen wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling bij werknemers met SOLK de diagnostiek en begeleiding vorm te geven volgens de multidisciplinaire richtlijn SOLK en somatoforme stoornissen.

SOLK SOMATISATIE ARBEIDS-ONGESCHIKTHEID 

SUMMARY

Somatization or MUPS? Recognizing somatization in sick-listed employees

The objective of this study was to examine the degree in which the recognition of somatization by occupational physicians contributes towards the identification of disabled employees with multiple medically unexplained physical symptoms (MUPS). The influence of the characteristics of employees and occupational physicians on the recognition of somatization was also examined. 43 Occupational physicians from five group practices of two large occupational health and safety services participated in this cross-sectional study. Data were collected on 489 disabled clients.

There was no significant difference in the recognition of somatization between the groups of employees with a PHQ score ≥ 15 and < 15. Multilevel analysis showed a large variation in the recognition of somatization, influenced by gender and engagement of the occupational physicians as well as by symptom attribution by the employees. The conclusion is that the concept of somatization does not pertain to employees with serious MUPS and that it is used ambiguously by the occupational physicians. It is recommended to design the diagnostic process and counselling for employees with MUPS in accordance with the 2010 multidisciplinary guideline on MUPS and somatoform disorders.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • R. Hoedeman
  • 1
 • P. C. Koopmans
  • 1
 • J. W. Groothoff
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations