Skip to main content

Niet buitenspel

Samenvatting

Onlangs ontstond enige ophef over de Visienota Orthodontist 2025. De tandarts algemeen practicus zou hierin buitenspel gezet worden en nog maar zeer beperkt orthodontie mogen uitoefenen. Een onjuiste en ook niet-wenselijke interpretatie.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Olivier de Waard.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

de Waard, O. Niet buitenspel. Tandartsprakt 42, 10 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0057-x

Download citation