Skip to main content

Kosten en baat

Samenvatting

Het is goed te constateren dat steeds meer tandartsen zich bewust worden van de hoeveelheid afval die we met zijn allen dagelijks weggooien. Het is ook goed te constateren dat steeds meer tandartsen daar daadwerkelijk iets aan doen. Maar eenvoudig is het allerminst. Het is constant balanceren tussen infectiepreventie en het milieu.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Sander Loos.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Loos, S. Kosten en baat. Tandartsprakt 42, 3 (2021). https://doi.org/10.1007/s12496-021-0041-5

Download citation