Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 56–56 | Cite as

TP kennistoets maart 2017

 • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
 • 5 Downloads

Samenvatting

In ieder nummer van TP verschijnt een kennistoets gebaseerd op artikelen uit dat nummer. Deze draagt bij aan een betere kennisname van de wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift en de toepassing van de vergaarde kennis in de dagelijkse praktijk. Op mijn.bsl.nl kunt u inloggen in uw online-abonnement en aldaar van de onderstaande achttien vragen over vier artikelen in dit nummer een selectie van de vragen beantwoorden.

Sinusbodemelevatie – Irfan Abas

1. Wat zijn bij een sinusbodemelevatie de voordelen van een crestale benadering boven een laterale benadering? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 1. A.

  Het zicht op het membraan van Schneider is beter.

   
 2. B.

  Het aanbrengen van botpartikels is makkelijker.

   
 3. C.

  De opening naar de sinusbodem wordt afgesloten door het implantaat.

   
 4. D.

  De behandeling is minder traumatisch.

   
2. In welke situatie kan een implantaat tegelijk met de sinusbodemelevatie worden geplaatst?
 1. A.

  Als het implantaat met een goede initiële stabiliteit in het resterend alveolair bot geplaatst kan worden.

   
 2. B.

  Als de sinusbodem meer dan 10 mm opgehoogd kan worden.

   
 3. C.

  Als de kaakhoogte onder de sinusbodem meer dan 10 mm bedraagt.

   

3. Meestal wordt na een lateraal luik implantaat met een bredere diameter geplaatst en na een crestale benadering een implantaat met een smallere diameter. Is deze stelling juist?

Juist / Onjuist

4. Bij een sinusbodemelevatie met een lateraal luik hoeft het membraan van Schneider niet tot de palatinale wand omhooggebracht te worden; alleen buccaal is voldoende voor implantaatplaatsing. Is deze stelling juist?

Juist / Onjuist

5. Wordt het maken van een lateraal luik met een piëzoapparaat gezien als een invasieve of een minimaal invasieve behandeling?
 1. A.

  Een invasieve behandeling

   
 2. B.

  Een minimaal invasieve behandeling

   
6. Waardoor wordt de grootte van het laterale luik bepaald?
 1. A.

  A Door de diameter van de te plaatsen implantaten.

   
 2. B.

  B Door de breedte van de sinusliftinstrumenten.

   
 3. C.

  C Door de verticale maat waarmee het membraan opgehoogd moet worden.

   

Parodontale nazorg moet! – Jan van Hoeve

7. Welke van de volgende stellingen is/zijn juist?

Stelling I Mobiele elementen moeten worden gespalkt om de kans op verder aanhechtingsverlies te verkleinen.

Stelling II Bij regelmatige nazorg is de kwaliteit van de mondhygiëne van ondergeschikt belang voor de prognose.
 1. A.

  Stelling I en II zijn beide juist

   
 2. B.

  Stelling I is juist en II is onjuist

   
 3. C.

  Stelling I is onjuist en II is juist

   
 4. D.

  Stelling I en II zijn beide onjuist

   
8. Waarvan is het risico op recidief bij parodontitis afhankelijk?
 1. A.

  Van de verhoogde plaque- en bloedingsindex

   
 2. B.

  Van de leeftijd van de patiënt

   
 3. C.

  Dit risico verschilt per patiënt

   
9. Aan welke voorwaarde moet worden voldaan om parodontale nazorg te laten slagen?
 1. A.

  Als patiënt en behandelaar zich na de actieve behandeling volledig inzetten.

   
 2. B.

  Als de patiënt driemaandelijks voor nazorg komt.

   
 3. C.

  Als de plaque-index onder de 20% blijft.

   
 4. D.

  Als er geen bloeding bij sonderen voorkomt.

   
 5. E.

  Als er na actieve behandeling geen pockets dieper dan 3 mm zijn.

   

10. Elementen met pockets dieper dan 5 mm zijn op lange termijn als verloren te beschouwen. Is deze uitspraak juist of onjuist?

Juist / Onjuist

11. Bij elementen met parodontitis en parodontaal botverlies van meer dan 50% is extractie de eerstaangewezen therapie.

Juist / Onjuist

12. Mobiele elementen met pockets moeten altijd gespalkt worden om te voorkomen dat de botafbraak doorgaat en de pockets steeds dieper worden. Is deze uitspraak juist of onjuist?

Juist / Onjuist

Directe belasting van een solitair element - door Walter van Breda en Hilde de Vree

13. Waarom worden de tijdelijke kronen van vleugeltjes voorzien?
 1. A.

  Om ze makkelijker te kunnen vasthouden tijdens de procedure.

   
 2. B.

  Om het verblokken van de tijdelijke abutments na het implanteren te vergemakkelijken.

   
14. Wat zorgt in deze casus voor een laag esthetisch risicoprofiel? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 1. A.

  De gemiddelde lachlijn

   
 2. B.

  Het medium gingivale biotype

   
15. Wie kiest uiteindelijk het juiste te plaatsen implantaat?
 1. A.

  De implantoloog

   
 2. B.

  De restauratief tandarts

   
 3. C.

  De tandtechnicus

   
 4. D.

  Implantoloog, restauratief tandarts en tandtechnicus gezamenlijk

   
 5. E.

  Implantoloog en restauratief tandarts samen

   

16. Omdat er een boormal wordt gebruikt maakt de implantoloog geen controlefoto van de richting van de eerste boring. Is deze uitspraak juist?

Juist / Onjuist

Kennis over erosieve gebitsslijtage - Vera Verploegen

17. Gebitsslijtage is vaak pas zichtbaar op oudere leeftijd. Is de uitspraak juist of onjuist?

Juist / Onjuist

18. Op welke manier ontvangen jongeren het liefst informatie over erosieve gebitsslijtage?
 1. A.

  Mondeling van een mondzorgprofessional

   
 2. B.

  Schriftelijk via folders

   
 3. C.

  Een combinatie van beide

   

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Bohn Stafleu van Loghum
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations