Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Bij- en nascholing

  • Bohn Stafleu van Loghum
Redactioneel
  • 21 Downloads

Samenvatting

Na jarenlange inspanning van collega-tandartsen en diverse verenigingen om bij- en nascholing in ons mooie beroep te registreren en binnen zelfopgestelde kaders te verplichten, lijkt deze inspanning een vastere vorm te krijgen. Het verplichten van bij- en nascholing moet primair gericht zijn op het op peil houden van de kennis die nodig is om als tandarts te functioneren.

Na jarenlange inspanning van collega-tandartsen en diverse verenigingen om bij- en nascholing in ons mooie beroep te registreren en binnen zelfopgestelde kaders te verplichten, lijkt deze inspanning een vastere vorm te krijgen. Het verplichten van bij- en nascholing moet primair gericht zijn op het op peil houden van de kennis die nodig is om als tandarts te functioneren.

Voor veel tandartsen is bij- en nascholing een vanzelfsprekendheid en voor deze groep verandert er wellicht weinig, omdat zij deze op eigen initiatief volgen binnen het eigen interesseveld of binnen een verondersteld kennishiaat. Wat er mogelijk verandert, is dat bij het volgen van scholing ook verschillende deelgebieden van de tandheelkunde aan de orde moeten komen. Op die manier kan de tandarts algemeen practicus up-to-date blijven van de ontwikkelingen in het breder geworden en wordende vakgebied. Voor een kleinere groep stuit het verplichtend karakter op weerstand – zoals vaak bij een verandering en meer nog als het om een verplichting gaat. Gelukkig is een kleine groep makkelijker te bewegen dan een grote.

In de tandheelkundige agenda kunt u vrijwel elke week op verschillende locaties nascholen, zowel in binnen- als buitenland. Zo nam ik op een zaterdag een kijkje bij onze zuiderburen die buiten hun kliniekuren graag een deel van hun scholingspunten verzamelen. De grote Belgische club ziet erop toe dat verschillende onderwerpen in toerbeurten behandeld worden. De congresbijeenkomsten zijn in het voor- en najaar voor de nationaal verplichte punten en de andere punten mag ge zelf sprokkelen.

Zou het niet ideaal zijn om alle huidige inspanningen van wetenschappelijke verenigingen (meer dan 16!) en cursusaanbieders – het is een grote markt – te bundelen ? Zoals de verenigingen in de FTWV (Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen) die intensief samenwerken: minder (vice)voorzitters, bestuursleden en penningmeesters, minder logo’s, minder vergaderingen en iedereen komt aan de beurt om vakinhoudelijke bij- en nascholing te verzorgen.

Zou het niet ideaal zijn om samen een bij- en nascholingsagenda te maken voor de tandarts algemeen practicus ofwel TAP’er? In januari radiologie, in februari endodontologie, in maart medische interactie, in april implantologie, in mei kindertandheelkunde en in een volgend kalenderjaar elke maand een ander onderwerp (lees: een andere vereniging/aanbieder) zodat in 5 jaar toch alle onderwerpen bijgeschoold kunnen worden?

De organisatie van bij- en nascholing van meer dan 8000 tandartsen vergt nog meer idealen. Alleen gebundelde krachten kunnen deze realiseren.

Véronique Gerardu, tandarts algemeen practicus, NWVT vice-voorzitter

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations