Skip to main content

Dry needling

Een manier om myofasciale pijn te behandelen

Samenvatting

Dit voorjaar verscheen in TP een artikel over de diagnostiek van pijn in het aangezicht (‘Onbegrepen pijn’, TP 5, mei 2014). Een belangrijk deel daarvan ging over zogenaamde gerefereerde pijn. Dat is pijn die op een andere plaats gevoeld word dan waar de werkelijke oorzaak zich bevindt. In eerste instantie lijkt dit nogal vreemd; we zijn gewend dat als een lichaamsdeel pijnlijk is daar ook de oorzaak te vinden moet zijn. Dat is niet altijd een juiste gedachtegang en met name niet in het aangezicht. Er zijn namelijk meerdere structuren in het aangezicht die gerefereerde pijn kunnen veroorzaken, zelfs ook pijn die sterk lijkt op tand- of kiespijn. Een belangrijke groep veroorzakers zijn de kauw- en nekspieren (zogenaamde myofasciale pijn). In het meinummer werd beschreven hoe de myofasciale pijn vanuit deze spieren gediagnosticeerd kan worden en hoe we deze spierklachten kunnen scheiden van echte kiespijn. Dit deel gaat in op de behandeling van myofasciale pijn in het aangezicht.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
Afb. 6
Afb. 7-9
Afb. 10

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to James J.R. Huddleston Slater.

Additional information

Dr. James J.R. Huddleston Slater is als tandarts-gnatholoog werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische orofaciale pijn.

Dr. Carel Bron is fysio- en manueel therapeut, werkte voorheen in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG, de voorloper van het huidige UMCG), maar is sinds 1991 werkzaam in de praktijk voor Nek-, Schouder- en Armklachten (www.praktijknsa.nl) en is als onderzoeker verbonden aan de afdeling IQ healthcare van het UMC St. Radboud te Nijmegen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Huddleston Slater, J., Bron, C. Dry needling. TANDARTSPRAKTIJK 35, 28–31 (2014). https://doi.org/10.1007/s12496-014-0103-z

Download citation