Gezond begint in je mond

Samenvatting

Yvonne Kort werkt als mondhygiënist en orthomoleculair therapeut. Dat is een therapievorm die zich bezig houdt met het toedienen van ontbrekende stoffen, die om welke reden dan ook niet of niet meer uit het voedsel gehaald kunnen worden. Daarnaast is ze ook vitaliteitscoach. Als geen ander weet ze dan ook de link te leggen tussen mondgezondheid en ons lichaam. Ze schreef er het boek Gezond begint in je mond over.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Yvonne Maassen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Maassen, Y. Gezond begint in je mond. Standby 32, 15 (2018). https://doi.org/10.1007/s12490-018-0156-1

Download citation