Skip to main content

Waarom duurt burn-out zo lang?

Samenvatting

In dit artikel wordt een biopsychologische theorie van burn-out gepresenteerd en kritisch vergeleken met de op dit moment dominante, niet door evidentie onderbouwde, psychologische visie. Enkele relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden besproken en de wetenschappelijke onderbouwing van de biopsychologische theorie wordt samengevat. Tot slot worden acht potentiële mechanismen toegelicht die zouden kunnen verklaren waarom burn-out zo lang duurt.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 • Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (2001). Werk maken van arbeidsgeschiktheid. Den Haag: Ministerie SZW.

  Google Scholar 

 • Bruin, P. de (2013). De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotocolleerde biofeedback-meting voor de diagnostiek en behandeling van stress-gerelateerde klachten. Onderzoeksrapportage Sociale Geneeskunde, Arbeid en Gezondheid. Amsterdam: NSPOH.

  Google Scholar 

 • Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (2001). Leidraad aanpak verzuim om psychische redenen. Den Haag: Ministerie SZW/Ministerie VWS.

  Google Scholar 

 • Dam, A. van, Keijzers G., Eling, P. & Becker, E. (2014). Burn-out. Cognitieve problemen, stress en vermoeidheid. De Psycholoog, 7, 10–19.

  Google Scholar 

 • Flach, P.A. (2014). Sick leave management beyond return to work. Academisch proefschrift. Groningen: RUG.

  Google Scholar 

 • Geurts, S.A.E. (2011). ‘In time-out of office’. Over herstel van werk en werkstress. Inaugurele rede. Nijmegen: Radboud Universiteit.

  Google Scholar 

 • Hamming, C. (2014). Onderbouwing en effectiviteit van CSR-stresscoaching. Whitepaper. Meerkerk: CSR-centrum.

 • Houdenhove, B. van (2004). Moe in tijden van stress. Tielt: Lannoo.

  Google Scholar 

 • Houdenhove, B. van (2005). In wankel evenwicht. Tielt: Lannoo.

  Google Scholar 

 • Meijman Th.F. (1989). Mentale belasting en werkstress. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

  Google Scholar 

 • Meijman, Th.F. (2004). Wees blij dat je moe wordt. Over vermoeidheid, arbeidsbelasting en herstel. Congres Prioriteit, maart 2014.

 • Meijman, Th.F. & Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. In P.J.D. Drenth, H. Thierry &, C.J. de Wolff (Ed.), Handbook of work and organizational psychology (2nd ed., pp. 5–33). Hove: Psychology Press.

 • Oosterholt, B.G., Linden, D.van der, Maes, J.H.R., Verbraak, M.J.P.M. & Kompier, M.A.J. (2012). Burned out cognition - cognitive functioning of burnout patients before and after a period with psychological treatment. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 38, 358–369.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Sluiter, J.K. (1999). How about work demands, recovery, and health? Neuroendocrine field study during and after work. Academisch proefschrift. Amsterdam: AMC/UvA.

  Google Scholar 

 • Sluiter, J.K. & Frings-Dresen, M.H.W. (2009). Herstel als maat voor werkvermogen? Dossier vermoeidheid in de arbeidssituatie. De Psycholoog, 2009, 2, 73–81.

  Google Scholar 

 • Sluiter, J.K., Croon, E.M. de, Meijman, T.F. & Frings-Dresen, M.H.W. (2003). Need for recovery from workrelated fatigue and its role in the development and prediction of subjective health complaints. Occupational and environmental Medicine, 60, 62–70.

  Article  Google Scholar 

 • Sonnenschein, M. (2007). Sick with Burnout. Akademisch Proefschrift, Universiteit Utrecht. Utrecht: Enschede Gildeprint.

  Google Scholar 

 • Sonnentag, S. & Fritz, C. (2014). Recovery from job stress: the-stressor-detachment model as an integrative framework. Journal of Organizational Behavior. Online publicatie april 2014.

 • Veldhoven, M.J.P.M. van & Sluiter, J.K. (2010). Herstelmogelijkheden en gezondheid op het werk. Gedrag en Organisatie, 23, 275–295.

  Google Scholar 

 • Verschuren, C.M. e.a. (2011). Eén lijn in de eerste lijn. Multidisciplinaire richtlijn voor overspanning en burn-out voor eerstelijns professionals. Amsterdam: LVE/NHG/NV AB.

  Google Scholar 

 • Walker, M.P. & Helm, E. van der (2009). Overnight therapy? The role of sleep in emotional brain processing. Psychological Bulletin, 135, 731–748

  Article  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 • Zweden, S.E. van (1997). Van oververmoeid naar overspannen. Diagnostiek en behandeling van het chronisch stress syndroom. Meerkerk: CSR-centrum.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Sonja van Zweden.

Additional information

s. van zweden is vrijgevestigd psychotherapeut, gespecialiseerd in burn-out, te Amsterdam.

E-mail: sonjavanzweden@euronet.nl.

Met dank aan Wouter van Ewijk.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Zweden, S. Waarom duurt burn-out zo lang?. TIJDSCHRIFT PSYCHOTHERAPIE 41, 5–21 (2015). https://doi.org/10.1007/s12485-015-0002-2

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12485-015-0002-2