Parentificatie: als het kind te snel ouder wordt

  • JOANNE VAN WALSEM
GELEZEN
  • 551 Downloads

Literatuur

  1. Winer, R. (1994). Close encounters. A relational view of the therapeutic process. Northvale/New Yersey/Londen: Jason Aronson.Google Scholar
  2. Wieringa, T. (2009). Caesarion. Amsterdam: De Bezige Bij.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • JOANNE VAN WALSEM
    • 1
  1. 1.Helen Dowling Instituut te UtrechtUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations