Skip to main content

‘Better safe than sorry’ bij een totale knieprothese

Samenvatting

Knieartrose (gonartrose) is de meest voorkomende vorm van artrose. Zowel voor de conservatieve als voor de operatieve behandeling ervan zijn richtlijnen opgesteld. Eerder in deze richtlijnenserie in Podosophia stonden de diagnostiek en het conservatieve traject van knieartrose centraal. Nu belichten we de klinische Richtlijn Totale Knieprothese (TKP). De relatie tussen de voet en de TKP heeft biomechanische aspecten. Bij kwetsbare patiëntengroepen, zoals reuma- en diabetespatiënten, bestaat er ook een risico op infectie van de prothese, met mogelijk dodelijke afloop.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Literatuur

 1. Landelijke Registratie. Orthopedische Implantaten 2016. http://www.lroi.nl/. Geraadpleegd op: 8 dec. 2016.

  Google Scholar 

 2. Volksgezondheidenzorg.info. Artrose 2016. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/artrose/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-en-aantal-nieuwe-gevallen-van-artrose. Geraadpleegd op: 8 dec. 2016.

  Google Scholar 

 3. Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Richtlijn Totale Knieprothese. Den Bosch: Nederlandse Orthopaedische Vereniging; 2014.

  Google Scholar 

 4. Janssen R, Janssen RPA. Orthopedisch Chirurg 2016. http://www.rpajanssen.nl/informatie/51/knieprothese-veel-gestelde-vragen.html. Geraadpleegd op: 8 dec. 2016.

  Google Scholar 

 5. Verhaar J, Mourik J. Orthopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.

  Google Scholar 

 6. Vereniging NO. Aanbeveling: werkwijze behandeling prothese infecties orthopedie. ’s-Hertogenbosch: Nederlandse Orthopaedische Vereniging; 2015.

  Google Scholar 

 7. Heide HJL van der, Linden HMJE van der, Huizinga TWJ, Visser LG. Haematogenous infection of a prosthetic joint. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157(12):A5448.

  PubMed  Google Scholar 

 8. Takenaka T, Ikoma K, Ohashi S, Arai Y, Hara Y, Ueshima K, et al. Hindfoot alignment at one year after total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016;24(8):2442–6.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 9. Cho WS, Cho HS, Byun SE. Changes in hindfoot alignment after total knee arthroplasty in knee osteoarthritic patients with varus deformity. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016. doi:10.1007/s00167-016-4278-8. Epub ahead of print.

  Google Scholar 

 10. Hara Y, Ikoma K, Arai Y, Ohashi S, Maki M, Kubo T. Alteration of hindfoot alignment after total knee arthroplasty using a novel hindfoot alignment view. J Arthroplasty. 2015;30(1):126–9.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 11. Okamoto Y, Otsuki S, Jotoku T, Nakajima M, Neo M. Clinical usefulness of hindfoot assessment for total knee arthroplasty: persistent post-operative hindfoot pain and alignment in pre-existing severe knee deformity. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016. doi:10.1007/s00167-016-4122-1. Epub ahead of print.

  Google Scholar 

 12. Perry J, Burnfield JM. Gait analysis: normal and pathological function. Thorofare, NJ (USA): SLACK Incorporated; 1992.

  Google Scholar 

 13. Hadi M, Barlow T, Ahmed I, Dunbar M, McCulloch P, Griffin D. Does malalignment affect patient reported outcomes following total knee arthroplasty: a systematic review of the literature. Springerplus. 2016;5(1):1201.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Mirjam Tuinhout PA.

Additional information

In deze rubriek belicht de auteur interessante behandelrichtlijnen voor de podotherapeut.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Tuinhout, M., Janssen, R.P.A. ‘Better safe than sorry’ bij een totale knieprothese. Podosophia 25, 24–27 (2017). https://doi.org/10.1007/s12481-017-0148-7

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12481-017-0148-7

Trefwoorden

 • knieartrose
 • totale knieprothese (TKP)
 • wond
 • infectie