Skip to main content
Log in

Botbelasting, een kwestie van aanspannen

Skelet biedt weerstand

  • Biomechanica & Bewegingsanalyse
  • Published:
PodoSophia Aims and scope

Samenvatting

Om ons lichaam tijdens het staan en lopen te ondersteunen, moet het weerstand bieden aan de krachten vanuit het gewicht van het lichaam en de versnellingen ervan. Die weerstand wordt geleverd door het skelet, dat bestaat uit goed belastbare botten. We weten dat deze kracht op het lichaam – in eerste instantie de voet – wordt gerepresenteerd door de grondreactiekracht. Maar is deze kracht die op het lichaam inwerkt, automatisch een goede maat voor de belasting van de botten?

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Figuur 1.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

In deze rubriek worden zowel algemene principes uit de biomechanica en de bewegingsanalyse opgefrist als podotherapeutische toepassingen op toegankelijke wijze uiteengezet.

Tekst: prof.dr.ir. Jaap Harlaar, hoofd laboratorium voor klinische bewegingsanalyse, VU medisch centrum

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Harlaar, J. Botbelasting, een kwestie van aanspannen. PODOSOPHIA 22, 24–25 (2014). https://doi.org/10.1007/s12481-014-0097-3

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12481-014-0097-3

Navigation