Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 10–12 | Cite as

Humor in de palliatieve zorg

  • Marcellino Bogers
  • Fransiska Kleijer
Praktijk

Samenvatting

Humor is een officiële verpleegkundige interventie. Maar tijdens de verpleegkundige opleiding wordt niet uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden en wenselijkheid humor toe te passen in het werk. Op de werkvloer is de aandacht voor humor ook minimaal. Er wordt wel veel gelachen, maar het bewust toepassen van humorinterventies − en met elkaar de mogelijkheden hiervan bespreken − gebeurt zelden. Humor komt als onderwerp alleen aan de orde naar aanleiding van een al dan niet geslaagde grap met patiënten. Een keer praten over de afdelingsvisie is er niet bij. En dat is jammer, want er valt veel te winnen met humor. Voor de patiënt en voor de zorgverlener zélf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marcellino Bogers
    • 1
  • Fransiska Kleijer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations