Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 20–22 | Cite as

Spreken is zilver (2): Communicatie in de laatste levensfase

  • Piet van Leeuwen
Praktijk

Samenvatting

In twee delen staat specialiste ouderengeneeskunde/hospice-arts Piet van Leeuwen stil bij de communicatie met (pre)terminale patiënten en hun naasten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Piet van Leeuwen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations