Verschenen

Samenvatting

Valt u al? Over leven met MSA is een (foto)boek verschenen dat in beeld- en tekstfragmenten het ziekteproces laat zien van de MSA-patiënt Jan Stoof. De letters MSA staan voor Multi Systeem Atrofie. Het is een neurologische ziekte, die weliswaar op de ziekte van Parkinson lijkt, maar toch ook een heel andere reeks symptomen kent.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Rob Bruntink.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bruntink, R. Verschenen. Pallium 19, 7 (2017). https://doi.org/10.1007/s12479-017-0020-6

Download citation