Skip to main content

Kanker schrijven

De dood laat zich voelen in ‘Traag licht’ van Herman Franke

Samenvatting

In romans en autobiografieën over kanker komen we vaak feitelijke informatie tegen over de ervaring met kanker. Zelden voel je in deze boeken de diepe en laatste betekenis van deze ziekte, namelijk dat de dood zich heeft aangekondigd, zelfs als je geneest, in heel zijn ontluisterende kracht. Precies op dit punt is Traag licht van Herman Franke zo bijzonder.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  1. Herman Franke: Traag licht. Postuum uitgegeven derde deel van de romancyclus Voorbij ik en waargebeurd. Amsterdam: Podium, 2010, ISBN 9789057594045.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Romy Veul.

Additional information

Wilt u reageren op dit artikel? Stuur uw reactie naar mieke.vandalen@bsl.nl.

Romy Veul is derdejaars studente Nederlandse Taalkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Arko Oderwald is bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Veul, R., Oderwald, A. Kanker schrijven. Pallium 16, 16–18 (2014). https://doi.org/10.1007/s12479-014-0043-1

Download citation