Meetlat voor interventie-studies

 • Bohn Stafleu van Loghum
Meetlat
 • 289 Downloads

Samenvatting

Het onderzoek in de rubriek ‘Wetenschap Kritisch Bekeken’ van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (NTvEBP) is op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van een scoresysteem en vervolgens samengevat en becommentarieerd. Deze kwaliteitsscore is opgebouwd uit gewogen scores die zijn toegekend aan een aantal criteria voor bepaald soort onderzoek.

De twaalf criteria voor interventiestudies zijn een samenvatting van 25 criteria uit de Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT Statement). Dit is een richtlijn die internationaal is vastgesteld om de rapportage over experimenteel onderzoek op methodologische kwaliteit te kunnen beoordelen.1) Aan elk criterium is een kwaliteitsscore (tussen de vierkante haakjes) toegekend die samen tot een totaalscore worden opgeteld:

Criteria

 1. 1.

  Zijn patiënten door middel van een toevalsprocedure geselecteerd voor het onderzoek? Is deze procedure helder beschreven? Ja [3]

   
 2. 2.

  Waren de op basis van toeval samengestelde onderzoeksgroepen initieel gelijk met betrekking tot de meest relevante verklarende kenmerken (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, comorbiditeit)? Ja [2]

   
 3. 3.

  Hebben de onderzoekers vooraf bepaald hoeveel patiënten onderzocht moeten worden door middel van een zogenoemde poweranalyse? Ja [2]

   
 4. 4.

  Heeft een medisch-ethische commissie het onderzoeksvoorstel goedgekeurd? Ja [1]

   
 5. 5.

  Zijn de criteria voor geschiktheid tot deelname aan het onderzoek voldoende gedetailleerd beschreven (inclusie- en exclusiecriteria)? Ja [1]

   
 6. 6.

  Zijn de uitkomstmaten op een valide wijze geoperationaliseerd (psychometrische kwaliteit van meetinstrumenten)? Ja [1]

   
 7. 7.

  Waren de patiënten, behandelaars of uitkomstbeoordelaars geblindeerd voor de behandeling die via de toevalsprocedure was toegekend? [2]

   
 8. 8.

  Zijn de patiënten, behalve voor de onderzochte interventies, verder hetzelfde behandeld? [2]

   
 9. 9.

  Zijn alle resultaten, zoals aangegeven in de methodesectie of het studieprotocol, gerapporteerd zodat selectieve publicatie is uitgesloten? [2]

   
 10. 10.

  Waren de toegepaste statistische toetsen passend bij de verdeling van de scores en/of bij het meetniveau van de verzamelde gegevens? Ja [3]

   
 11. 11.

  Zijn in (quasi-)experimenteel onderzoek patiëntkenmerken die de uitkomst van het onderzoek kunnen vertekenen uitgeschakeld door middel van matching of statistische analyse? Ja [2]

   
 12. 12.

  Is de mogelijke vertekening van de uitkomst door non-response of door drop-out adequaat geanalyseerd en verantwoord? Ja [2]

   

Niet aan criterium voldaan of onvoldoende informatie om dit te kunnen beoordelen: score = 0.

Afkappunten voor goede vs. minder goede wetenschappelijke kwaliteit: score 0-4: zeer zwak (+);

score 5-10: zwak – medium (++);

score 11-16: voldoende, goede kwaliteit (+++);

score ≥ 17 punten: hoge kwaliteit (++++).

Literatuur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Bohn Stafleu van Loghum
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations