Advertisement

Participatie en family Integrated Care

  • Hester Vermeulen
Van de redactie
  • 713 Downloads

Samenvatting

Actieve betrokkenheid en participatie van patiënten en familie worden steeds gangbaarder. Niet alleen op de kinderafdelingen van ziekenhuizen, maar zeker ook in de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Onder de naam Family Integrated Care (FIC) zien we steeds meer initiatieven ontstaan om niet alleen de patiënt, maar ook de familie actief te betrekken bij zowel de klinische besluitvorming en de zorg als bij beleidsvraagstukken en kwaliteitsverbeteringen.

Literatuur

  1. 1) Raats I, van den Brink R, de Wit F. Handboek patiënten-/clientenparticipatie. Tweede herziening 2013. Internet: http://www.participatiekompas.nl/sites/default/files/CBO_handboek-patientenparticipatie-maart-2013.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Hester Vermeulen
    • 1
  1. 1.afdeling IQ healthcareRadboud Universitair Medisch CentrumNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations