Participatie en family Integrated Care

  • Hester Vermeulen
Van de redactie
  • 547 Downloads

Samenvatting

Actieve betrokkenheid en participatie van patiënten en familie worden steeds gangbaarder. Niet alleen op de kinderafdelingen van ziekenhuizen, maar zeker ook in de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Onder de naam Family Integrated Care (FIC) zien we steeds meer initiatieven ontstaan om niet alleen de patiënt, maar ook de familie actief te betrekken bij zowel de klinische besluitvorming en de zorg als bij beleidsvraagstukken en kwaliteitsverbeteringen.

Prijswinnaars

Eén van de voorbeelden is het project ‘Ouderen op de Intensive Care’, een samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, ziekenhuis Rijnstate en het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Kwetsbare ouderen en hun naasten worden in dit project betrokken bij de besluitvorming over opname en behandeling op de intensive care. Een ander voorbeeld is ‘Ouders bij de visite’ van het Emma Kinderziekenhuis van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. In dit project is de rol van verpleegkundigen gericht op het instrueren van ouders over de betekenis van ‘visite’, de procedure, de rol van de aanwezigen en op het helpen van ouders om vragen en antwoorden te kaderen om de communicatie en participatie te bevorderen.

Partner

Patiënten en familie zien als partners in de zorg wordt steeds gangbaarder, vooral vanwege de voordelen. In het Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie dat is uitgegeven door het CBO, worden de voordelen van participatie verdeeld in klinische resultaten (kortere ligduur en minder pijn en angst), tevredenheid van patiënten (meer zorg op maat en actieve rol), financiële resultaten (hogere compliantie en minder controlebezoeken) en organisatieresultaten (tevreden patiënten motiveren en versterken focus op het primaire proces).1)

Participatieladder

Er zijn verschillende methoden om patiënten en familie te laten participeren. Deze zijn onder te verdelen in treden op de zogenaamde participatieladder: informeren, raadplegen, adviseren, partnerschap en regie bij de patiënt en familie.1) Bekende voorbeelden zijn het hebben van een cliëntenraad, het houden van patiënt/cliënttevredenheidsenquêtes en spiegelbijeenkomsten. Minder bekend zijn methodieken die wat hoger op de participatieladder staan en richting partnerschap gaan, zoals ‘experience-based co-design’, waarbij patiënten en familie met zorgprofessionals samenwerken. Aan de ene kant gaat het om het delen (en prioriteren) van ervaringen met de zorg, aan de andere kant gaat het om het meedenken over en het samenwerken aan verbeteracties en een verbeterteam.

Proactief

In dit nummer staan verschillende voorbeelden. Familiebetrokkenheid op de Intensive Care volwassenen (Willemke Stilma) en op de Intensive Care kinderen (Rozalinde Klein-Blommert) en in de ggz met resourcegroepen (Idelette Kruidhof en collega’s) . En als ‘Baanbreker’ is ditmaal dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer, lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool, aan het woord. Zij heeft zich de afgelopen 15 jaar verdiept in het thema mantelzorg in het kader van onderzoek, onderwijs en praktijk. Kortom, weer een mooi en gevarieerd nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice dat niet alleen informatie geeft over onderzoeks-resultaten, maar ook de daadwerkelijke implementatie in de praktijk laat zien.

Literatuur

  1. 1) Raats I, van den Brink R, de Wit F. Handboek patiënten-/clientenparticipatie. Tweede herziening 2013. Internet: http://www.participatiekompas.nl/sites/default/files/CBO_handboek-patientenparticipatie-maart-2013.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Hester Vermeulen
    • 1
  1. 1.afdeling IQ healthcareRadboud Universitair Medisch CentrumNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations