Skip to main content

Raoul Engelbert: Steeds meer inbreng van fysiotherapie bij grote operaties en acute opnames

Samenvatting

Fitte patiënten hebben na een grote operatie minder kans op complicaties. Fysiotherapie is een goede manier om patiënten te trainen en te begeleiden, zowel voor, tijdens als na een ziekenhuisopname. Professor Raoul Engelbert (Hogeschool Amsterdam en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het AMC) onderzoekt hoe fysiotherapie kan bijdragen aan optimale zorg. “Fysiotherapie is veel meer evidence-based geworden. We kunnen veel beter inspelen op vragen uit de kliniek.”

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Kees Vermeer.

Additional information

Kees Vermeer journalist

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Vermeer, K. Raoul Engelbert: Steeds meer inbreng van fysiotherapie bij grote operaties en acute opnames. Ned Tijdschr Evid Based Pract 14, 21–23 (2016). https://doi.org/10.1007/s12468-016-0030-0

Download citation