Skip to main content

SENSOR: de verandering in kwaliteit van leven van mensen met type 1-diabetes door het gebruik van FGM of RT-CGM: een retrospectief onderzoek

Samenvatting

Sensortechnologie biedt aan mensen met type 1-diabetes de mogelijkheid om het verloop van de glucosewaarde nauwgezet te volgen. Bij bepaalde typen sensoren is er tevens de mogelijkheid van alarmering bij (dreigende) hypoglykemie. Wij onderzochten in een retrospectieve studieopzet of de kwaliteit van leven van mensen met type 1-diabetes veranderd is door het gebruik van continue glucosemonitoring via een sensor. In totaal werden de vragenlijsten − deels gebaseerd op de PAID en Angst voor Hypoglykemie Vragenlijst en deels op de EQ5L kwaliteit van leven-schaal − door 105 mensen ingevuld. De gemiddelde leeftijd was 50 (spreiding van 18 tot 76) jaar. In totaal maakten 33 (31%) personen gebruik van Flash Glucose Monitoring (FGM) en 72 (69%) van Real-Time Continue Glucose Monitoring (RT-CGM). Er was een sterke en significante toename van de gerapporteerde kwaliteit van leven in alle domeinen. Een significante daling van het HbA1c-gehalte werd vastgesteld bij die mensen die de sensortechnologie toepasten ter verbetering van de glykemische regulatie. Wij concluderen dat er sprake is van een sterke verbetering van de kwaliteit van leven bij het gebruik van FGM of RT-CGM in vergelijking met de vingerprikmethode bij mensen met type 1-diabetes. Daarnaast verbeterde de glucoseregulatie aanzienlijk.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to B.H.R. Wolffenbuttel.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Verhoeff, N., Luijks, E., van Noort, B. et al. SENSOR: de verandering in kwaliteit van leven van mensen met type 1-diabetes door het gebruik van FGM of RT-CGM: een retrospectief onderzoek. Ned Tijdschr Diabetol 18, 78–81 (2020). https://doi.org/10.1007/s12467-020-0607-0

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12467-020-0607-0